บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ประภาส พาวินันท์

บทคัดย่อ

ภาษาเป็นวัฒนธรรมการสื่อความหมายสะท้อนภาพวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม การเรียนรู้ภาษาจึงไม่ใช่เฉพาะการรับรู้ตัวอักขระ ความหมาย ไวยากรณ์ และการเรียบเรียงถ้อยคำเท่านั้น แต่รวมถึงการเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา เนื่องจากการสื่อสารของมนุษย์เป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อนและการสื่อสารความหมายผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้น การสื่อสารจึงต้องใช้ทั้งวัจนะภาษาและอวัจนะภาษาร่วมกัน

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ