คณะกรรมการวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

Main Article Content

ประภาส พาวินันท์

บทคัดย่อ

 


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์                                       ประธานกรรมการ


รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                รองประธานกรรมการ


รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                            กรรมการ


รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน                              กรรมการ


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                                กรรมการ


หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์         กรรมการและเลขานุการ

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร