หน้าที่ของ se ในโครงสร้างภาษาสเปน

Main Article Content

สุกิจ พู่พวง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


Se เป็นหน่วยคำที่มีหลายหน้าที่ โดยพื้นฐานใช้เป็นคำสรรพนาม แต่ในบางครั้งก็เป็นเพียงส่วนประกอบของกริยาหรือประโยคโดยไม่มีหน้าที่ทางไวยากรณ์ ความซับซ้อนของหน่วยคำนี้ จึงเป็นปัญหาของผู้เรียนภาษาสเปนในทุกระดับชั้น บทความวิชาการนี้มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมและศึกษาหน้าที่ของ se ในบริบทต่าง ๆ ทั้งทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ ผู้เขียนมุ่งหวังจะให้ผู้เรียนภาษาสเปนในประเทศไทยรู้จักโครงสร้างหลัก ๆ ของ se  แยกแยะความแตกต่างของแต่ละโครงสร้าง วิเคราะห์โครงสร้างที่กำกวม และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ อันจะช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาสเปนในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

Article Details

บท
บทความวิชาการ