ภาพแทนความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมของศาลชานเซอร์รี่ในนวนิยายเรื่อง บลีค เฮาส์ ของ ชาร์ลส์ ดิกเกนส์

Main Article Content

ศักดิ์ชัย ลุนลาพร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


            บทความนี้นำเสนอภาพความล้มเหลวการบริหารงานของกระบวนการยุติธรรมศาลชานเซอร์รี่ผ่านนวนิยายเรื่อง บลีค เฮาส์ ของ ชาร์ลส์ ดิกเกนส์ โดยวิเคราะห์ตัวบทของนวนิยายเรื่องนี้เพื่อนำเสนอสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมในช่วงศตวรรษที่สิบเก้า ดิกเกนส์ได้เน้นเรื่องการดำเนินงานของศาลชานเซอร์รี่ที่ยังคงดำเนินการด้วยรูปแบบเดิมอยู่จึงทำให้ขาดประสิทธิภาพ สาเหตุสำคัญที่ทำให้ศาลปราศจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพคือรูปแบบที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบททางสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงนั้น ดิกเกนส์ยังได้นำเสนอสาเหตุของความล้มเหลวอื่นเอาไว้ เช่น ทนายความที่คอยหาช่องทางในการเอาเปรียบผู้คนมากกว่าที่จะช่วยเหลือลูกความของพวกเขาจนทำให้องค์กรนี้ไปถึงจุดตกต่ำดังที่นวนิยายเรื่องนี้นำเสนอได้ นอกจากนี้แล้วนวนิยายเรื่องนี้ยังนำเสนอผลกระทบที่เกิดจากการด้อยประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมที่นำไปสู่ความล่าช้าของ  คดีความและการสูญเสียทรัพย์สินรวมไปถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมด้วย

Article Details

บท
บทความวิชาการ