การศึกษาปัญหาการเขียนอักษรจีนผิดที่พบบ่อยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Main Article Content

นริศ วศินานนท์
สุกัญญา วศินานนท์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษาปัญหาการเขียนอักษรจีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน100 คน โดยศึกษาตัวอย่างอักษรจีนที่เขียนผิดที่พบบ่อยจากแบบฝึกหัดของนักศึกษา จำนวน 100 ตัว ประมวลปัญหาการเขียนอักษรจีนผิดพลาด เพื่ออธิบายถึงปัญหาหรือสาเหตุของการเขียนอักษรจีนที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน โดยได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการเขียนอักษรจีนผิดอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่นักศึกษาไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการเขียนอักษรจีนผิดสามารถแบ่งได้ 3 ปัจจัย คือ (1) รูปลักษณ์ของอักษรจีนบางตัวมีความคล้ายคลึงกันมากยากต่อการจดจำ (2) ผู้เรียนไม่ได้ให้ความสนใจรายละเอียดของอักษรจีนและการเขียนอักษรจีน (3) ผู้สอนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเขียนอักษรจีนตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ส่วนลักษณะการเขียนอักษรจีนผิดของนักศึกษามี 3  ลักษณะคือ (1) เขียนจำนวนเส้นขีดมากไปหรือน้อยไปจากเดิม (2)  เขียนลักษณะของเส้นขีดผิดเพี้ยนไปจากเดิม และ (3) เขียนลำดับขีดของอักษรจีนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยบทความนี้เสนอแนวทางแก้ไข คือ (1) ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอักษรจีนให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาจีนระดับต้น  (2) สร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของจำนวนเส้นขีดและลำดับขีดของอักษรจีน และ (3) ผู้สอนควรให้ความรู้เรื่องเส้นขีดอักษรจีนและลำดับการเขียนอักษรจีนตั้งแต่เบื้องต้น รวมทั้งเสริมเทคนิคในการจดจำอักษรจีนเพี้ยนไปจากเดิม และ (3) เขียนลำดับขีดของอักษรจีนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยบทความนี้เสนอแนวทางแก้ไข คือ (1) ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอักษรจีนให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาจีนระดับต้น  (2) สร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของจำนวนเส้นขีดและลำดับขีดของอักษรจีน และ (3) ผู้สอนควรให้ความรู้เรื่องเส้นขีดอักษรจีนและลำดับการเขียนอักษรจีนตั้งแต่เบื้องต้น รวมทั้งเสริมเทคนิคในการจดจำอักษรจีน

Article Details

บท
บทความวิชาการ