แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มน้ำพริกบ้านบัว ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

อุทิศ ทาหอม
แตงกวา โอทารัมย์
อัมพวัฒน์ กรดรัมย์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


            บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของกลุ่มน้ำพริกชุมชนบ้านบัว ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (2) เพื่อศึกษาองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำพริกชุมชนบ้านบัว ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มน้ำพริกชุมชนบ้านบัว ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม จัดเวทีระดมสมองร่วมกับกลุ่มน้ำพริกบ้านบัว เป็นต้น ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มน้ำพริกบ้านบัวมีพัฒนาการดำเนินการกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 ยุค ได้แก่  (1) ยุคก่อตั้งกลุ่มน้ำพริกบ้านบัว (2) ยุคเติบโตของกลุ่มทำน้ำพริก (3) ยุคขยายตัวของกลุ่มทำน้ำพริก และ (4) ยุคปัจจุบันของกลุ่มทำน้ำพริก ซึ่งมีองค์ความรู้ในการพัฒนากลุ่ม 2 ประการ คือ (1) องค์ความรู้จากการศึกษาดูงานและฝึกอบรม และ (2) องค์ความรู้จากภูมิปัญญาชุมชน ผลจากการดำเนินการวิจัยร่วมกับชุมชนจนได้เกิดข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดกลุ่มน้ำพริกออกเป็น 4 แนวทาง ได้แก่  (1) เพิ่มช่องทางการตลาด (2) พัฒนาการบรรจุภัณฑ์ (3) การพัฒนากลุ่มน้ำพริกบ้านบัว และ (4) การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำพริก เป็นต้น ผลจากการวิจัยส่งผลให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้เข้ามาพัฒนาต่อยอดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มน้ำพริกบ้านบัวในปัจจุบัน

Article Details

บท
บทความวิจัย