นโยบายการตีพิมพ์วารสาร

Main Article Content

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์                     


  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และการพัฒนาสังคม

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจในงานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร