บทบรรณาธิการบริหาร ฉบับ2 ปีที่ 32

Main Article Content

ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง

บทคัดย่อ

มนุษยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของมนุษย์ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีพันธกิจหลักในการเปิดสอนวิชาทางภาษา เพื่อให้คนในชาติและต่างชาติได้เรียนรู้ภาษา อันจะนำไปสู่การศึกษามนุษย์และสังคมต่อไป

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ