Prescriptive Grammar in Spoken English and Its Role in the Classroom ไวยากรณ์บัญญัติในภาษาอังกฤษแบบภาษาพูดและบทบาทในชั้นเรียน

Main Article Content

Rachasak Jirawat

บทคัดย่อ

ABSTRACT

This article mainly discusses the use of prescriptive grammar in spoken English and its role in classrooms. The use of English, especially a spoken one, is continually changing through time and space. The use of English in one community can be entirely different from another community. As a result, it is hard to figure out which English should be considered standard and which forms should be taught in schools. Consequently, prescriptive grammar is believed to be a crucial part in promoting Standard English. In the view of prescriptive grammar, some linguistic features are considered incorrect or inappropriate. Also, many school teachers in English-speaking countries are required to encourage students to use the standard form of language while refraining from eradicating their dialects. Students should know how Standard English rules work and how they are different from their dialects. More importantly, students should be able to use both standard and non-standard English in appropriate situations and appropriate time.

 

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอแนวคิดเรื่องบทบาทของไวยากรณ์บัญญัติ (Prescriptive Grammar) ในการพูดภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน เนื่องจากรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะภาษาพูดนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามกาลเวลา ภาษาอังกฤษในชุมชนหนึ่งอาจมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับภาษาอังกฤษในอีกชุมชนหนึ่ง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะชี้วัดว่าภาษาอังกฤษแบบใดเป็นภาษาอังกฤษมาตรฐาน (Standard English) และควรนำไปใช้สอนในสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้ จึงมีความเชื่อว่าไวยากรณ์บัญญัติเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาษาอังกฤษมาตรฐาน ซึ่งในมุมมองของไวยากรณ์บัญญัติ รูปแบบภาษาบางอย่างถูกพิจารณาว่าเป็นรูปแบบที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม นอกจากนี้ อาจารย์ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะพยายามกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐาน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จะกำจัดภาษาท้องถิ่นของนักเรียนด้วย โดยสรุปแล้ว               นักเรียนควรรู้ว่ากฎเกณฑ์ของภาษาอังกฤษมาตรฐานเป็นอย่างไรและรู้ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษมาตรฐานกับภาษาท้องถิ่น แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ นักเรียนต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งสองแบบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเทศะ

Article Details

บท
บทความวิชาการ