จินตภาพของไฟในนวนิยายเรื่อง เลอ ดิยาบล์ โอ กอร์ป ของเรย์มงด์ ราดิเกต์ Imaginary of Fire in the Novel Le Diable au Corps by Raymond Radiguet

Main Article Content

พุฒิตา สงวนไทร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

นวนิยายเรื่อง เลอ ดิยาบล์ โอ กอร์ป (Le Diable au Corps) เป็นนวนิยายเรื่องแรกของ เรย์มงด์ ราดิเกต์ นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสเลื่องชื่อท่านหนึ่งในศตวรรษที่ 20 หนังสือเล่มนี้มีลักษณะเด่นคือนำเสนอโลกจินตภาพแห่งไฟไว้อย่างแยบยล บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทบาทของธาตุไฟที่ปรากฏในส่วนต่าง ๆ ของงานประพันธ์ดังกล่าว ประการแรก ศึกษาลักษณะเฉพาะของไฟที่นำเสนอผ่านตัวละครเอกโดยมองผ่านความคิด พฤติกรรม และสภาพจิตใจของตัวละคร เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของตัวละคร ประการต่อมา ศึกษาเกี่ยวกับสถานที่และวัตถุอันเกี่ยวเนื่องกับแนวคิดเรื่องไฟ โดยในที่นี้จะวิเคราะห์บทบาทของ   ไฟที่ส่งผลต่อความคิดและการกระทำของตัวละคร ประการสุดท้าย เป็นการศึกษารูปแบบ   การประพันธ์ที่ส่งผลให้ผู้อ่านเข้าถึงจินตภาพของไฟได้ดียิ่งขึ้นโดยวิเคราะห์ผ่านการเลือกใช้  คำและโครงสร้างของประโยค ตลอดจนการเลือกใช้โวหารประเภทต่าง ๆ ของผู้เขียนที่ทำให้ จินตภาพของไฟในนวนิยายเรื่องนี้โดดเด่นยิ่งขึ้น

Abstract

Le Diable au Corps is the first novel of Raymond Radiguet, a famous French writer in the 20th century. This novel presents vividly the unique characteristics of the symbolism of fire. Therefore, the objective of this article is to describe the role of fire in this novel. In the first part, we study the characteristics of fire via the protagonist;  his thinking, behavior and condition of the mind. These elements can represent his real identity. The second part, we analyze the place and objects reflecting the notion of fire. The role of fire from some objects can affect to the way of thinking and action of the protagonist. And the last part, we study the form of writing revealing the symbolic of fire through the choice of wording and the construction of sentences in the novel. Besides, we can realize that the writer uses many kinds of rhetoric to support his idea of fire. By this way, the imaginary of fire in this novel is more outstanding.

Article Details

บท
บทความวิจัย