วรรณกรรมออนไลน์ของไทย: โลกวรรณกรรมที่โหยหาการวิจารณ์ Thai Online Literature: A Yearning for Criticism in a Literary Community

Main Article Content

อรพินท์ คำสอน

บทคัดย่อ

วรรณกรรมออนไลน์นับเป็นวรรณกรรมรูปแบบใหม่ที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทย โดยใช้พื้นที่ใหม่คืออินเทอร์เน็ตในการสร้างและเผยแพร่ผลงาน  พื้นที่อินเทอร์เน็ตนี้เปิดทั้งโอกาสและเป็นเวทีให้นักเขียนหน้าใหม่เสนอผลงานของตนได้อย่างอิสระทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา   จากการศึกษาพบว่าแม้ในปัจจุบันงานวรรณกรรมออนไลน์จะพัฒนามานานเกือบสองทศวรรษ  จนมีผลงานเผยแพร่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตจำนวนหลายแสนเรื่อง  และผู้อ่านในสังคมให้การยอมรับระดับหนึ่ง  แต่นักเขียนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในการเขียนและแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งหนทางหนึ่งที่นิยมคือพึ่งพาการวิจารณ์ เพราะนักเขียนวรรณกรรมเหล่านี้ต่างยอมรับ   และตระหนักถึงความสำคัญของการวิจารณ์และนักวิจารณ์ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการสlร้าง  การแก้ไขและการพัฒนาผลงานของตนให้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

The Online literature was emerged in Thai society as a new genre of literature. Internet (cyberspace) has become a new space for the several new writers to publish their alternative writing. This study found that Thai online literature had been developed almost for two decades; more than 100,000 stories were created in cyberspace and accepted by the several readers. Many writers, however, knew that their writing still had variety of problems and realized how significant of criticism in improving their writing.

Article Details

บท
บทความวิจัย