พัฒนาการของการซ้ำที่ใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) ในภาษาไทย The Development of the Duplication Use of Symbol (ๆ) in Thai

Main Article Content

ณัฐวรรณ ชั่งใจ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การซ้ำที่ใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) ในภาษาไทยปรากฏในเอกสารร้อยแก้วพบข้อสังเกตแบ่งเป็นสมัยต่าง ๆ ได้แก่ สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นการซ้ำคำที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายไม้ยมกอย่างในปัจจุบัน ส่วนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพบการซ้ำที่ใช้เครื่องหมาย ไม้ยมกไม่ตรงตามหลักเกณฑ์อย่างในปัจจุบัน ในลักษณะการขยายไปใช้ชนิดของคำประเภทอื่น   ในวงกว้างขึ้นและพบการซ้ำคำเดี่ยว 2 คำวางในที่ใกล้กันเพื่อขยายความคำอื่นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางพบการซ้ำที่ใช้เครื่องหมายไม้ยมกในรูปคำและประโยค โดยด้านคำมีการซ้ำคำเดี่ยวตั้งแต่ 2 คำวางอยู่ในที่ที่ใกล้กัน การซ้ำคำโดยใช้เครื่องหมายไม้ยมกหลายครั้งเพื่อเน้นความ ทั้งยังปรากฏการซ้ำคำที่ปะปนรูปแบบเพื่อต้องการชี้บ่งระดับความเน้นทางความหมาย  ส่วนด้านประโยคมักมีการซ้ำประโยคโดยซ้ำบางส่วนของคำแรก สำหรับสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ระยะพบว่า ในระยะที่ 1 มีการซ้ำที่ใช้เครื่องหมายไม้ยมกไม่ตรงตามหลักเกณฑ์อย่างในปัจจุบัน และมีการใช้เครื่องหมายไม้ยมกหลายครั้งแพร่หลายมากขึ้นกว่าสมัยก่อน ส่วนระยะที่ 2 มีการใช้เครื่องหมายไม้ยมกตรงตามหลักเกณฑ์อย่างในปัจจุบันและนิยมใช้เครื่องหมายไม้ยมกในการซ้ำวลี

The Duplication Use of Symbol (ๆ) in Thai language emerged in the studied literature could be divided by periods; such as, Sukhothai period and Ayuttaya period which was found  that the Duplication Use of the Symbol (ๆ) in such periods were not similar to the Applied System in the Present Period. The early Rattanakosin period, however, it was found that the Duplication Use of Symbol (ๆ) was not only similar to the Applied System in the Present Period but also the part of speech of the specific words were extended in wider range than those periods.  Moreover, there was the single-word in double usage by positioning near to each other in order to modify the meaning of the other words to be explicable. The middle period of Rattanakosin, the Duplication Use of Symbol (ๆ) was found in the word and sentence style.  Those duplication styles were the single-word in double usage by positioning near to each other, using the symbol (ๆ) various times for clearer meaning, and emerging of words mixture for specifying the level of meaning.  For the sentence style, it was found that normally some part of the very first word of the sentence has been repeated. 120 The present period of Rattanakosin which could be divided into two periods, the Duplication Use of Symbol (ๆ) was found that the usage in the first period were not similar to the Applied System in the Present Period, and style of using the symbol (ๆ) various times had been outspread more than the previous period of Rattanakosin. For the usage in the second period, it was found that the style of using the symbol (ๆ) was similar to the Applied System in the Present Period, and mostly was repeating in word level.

Article Details

บท
บทความวิชาการ