หัวใจห้องที่ห้า

Main Article Content

ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง

บทคัดย่อ

หัวใจห้องที่ห้า ของอังคาร จันทาทิพย์ เป็นหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (The S.E.A. Write Award) ประจำปี 2556  เนื้อหาของ หัวใจห้องที่ห้า ประกอบด้วยบทกวีจำนวน 49 บท แบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคแรก หัวใจ        ห้องที่ห้า จำนวน 22 บท ภาคหลัง นิทานเดินทาง จำนวน 27 บท 

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ