รางวัลที่แท้จริงและรางวัลภายนอกของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ The Intrinsic and Extrinsic Rewards of Software Developers Affecting the Success of Information Systems Projects

Main Article Content

ดร. วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา
รัชนีกร สินสมุทร์

บทคัดย่อ

 

บทคัดย่อ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดำเนินงานมาประสบปัญหาความล้มเหลว การแก้ไข        มีหลายวิธี การจูงใจบุคลากรด้วยการให้รางวัลตอบแทนเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารางวัลตอบแทนการทำงาน ซึ่งได้แก่ รางวัลที่แท้จริงและรางวัลภายนอกของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ        ของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศใน 3 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพของโครงการฯ ที่ได้รับ และกระบวนการที่ทำให้เกิดผล โดยใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็นของนักพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวน 100 หน่วยตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีความพึงพอใจต่อรางวัลที่แท้จริงมากกว่ารางวัลภายนอก เมื่อวิเคราะห์อิทธิพลของรางวัลที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการฯ พบว่า รางวัลที่ได้รับ ได้แก่ การได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีที่ดี  ความภูมิใจ  และการจัดตารางการทำงานมีความยืดหยุ่นมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจลูกค้า ส่วนคุณภาพของโครงการฯ ที่ได้รับนั้นสามารถอธิบายด้วยรางวัลการได้รับมอบหมายงานใหม่ และความรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์การ ส่วนความสำเร็จของโครงการฯ ด้านสุดท้ายนั้นปรากฏว่า การได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีที่ดี และความรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์การมีอิทธิพลต่อกระบวนการทำให้เกิดผล ผลของงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการให้รางวัลเพื่อจูงใจการทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์การธุรกิจ และเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของโครงการฯ

Abstract

Information systems projects have confronted the problem of project failure. There are many approaches to solve this problem. Motivating workers with rewards is a method to help the project to be successful. The objective of this research is to discover which intrinsic and extrinsic rewards influence on the information systems project success. The success factors are client satisfaction, perceived quality, and implementation process. In order to answer this research objective, the survey research method was employed and used a questionnaire to collect data from 100 software developers. To find out the influence of these rewards, stepwise multiple regression analysis was employed. Data analysis reveals that software developers prefer intrinsic rewards more than extrinsic rewards. Moreover, this research discovers that favorable annual performance appraisals, pride and flexible work schedule are influential rewards on client satisfaction. With regard to perceived quality, choice of future assignment  and sense of contribution to organization are the determination factors. The success of implementation process can be explained by favorable annual performance appraisals and sense of  contribution  to  organization.  The  results from  this  research can be used as a guideline for managing rewards in order to motivate software developers to perform their jobs and to avoid the failure.

Article Details

บท
บทความวิจัย