การใช้และความต้องการสารสนเทศจากสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Use and need of information from publicized media of students in Buriram Rajabhat University

Main Article Content

ดร. กิ่งแก้ว ปะติตังโข

บทคัดย่อ

 

บทคัดย่อ

งานวิจัยการใช้และความต้องการสารสนเทศจากสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการใช้และความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2) ศึกษาการใช้และความต้องการเนื้อหาสารสนเทศ   จากสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ 3) หาแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาจำนวน 375 คน ซึ่งได้มาโดยการใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่ม-ตัวอย่างของ  Yamane   และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ จำนวน  6  คน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาใช้สารสนเทศจาก สื่อประชาสัมพันธ์  ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก ได้แก่  www.bru.ac.th   รองลงมาประเภทสื่อบุคคล ได้แก่ อาจารย์/เพื่อน และประเภทสื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ โปสเตอร์ ตามลำดับ 2)  เนื้อหาของสารสนเทศจากสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ ที่นักศึกษาใช้และต้องการมากที่สุด  คือ การเรียนการสอน และการสอบ รองลงมา ความรู้-วิชาการ และปฏิทินการศึกษา ตามลำดับ และ 3) แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คือ ควรเพิ่มระยะเวลา การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” คลื่นความถี่ 101.75 MHZ จากเดิม 30 นาที เป็น 60 นาที โดยให้นักศึกษาร่วมจัดรายการ และควรเพิ่มเนื้อหาที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาด้วย รายการวิทยุกระจายเสียง อสมท.คลื่นความถี่ 92 MHZ รายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ควรจัดในเวลาราชการ เดิมจัดวันเสาร์ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านรายการนี้ด้วย ควรนำเสนอเนื้อหาใหม่ ๆ และมีการสัมภาษณ์สด จะทำให้น่าสนใจมากขึ้น ควรเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่จำเป็น เช่น ผลการวิจัย และ www.bru.ac.thของมหาวิทยาลัย ควรมีเนื้อหาที่ทันสมัย มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา และมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่น ๆ 

Abstract

The research entitled “Use and need of information from publicized media of students in Buriram Rajabhat University” aimed to 1) study publicized media used and needed by the students in Buriram Rajabhat University, 2) examine the media contents used and needed by these students, and 3) find out the ways of developing the university media. The data was collected by using a questionnaire. The samples were 375 students gathered through Yamane’s ready-made table. Six administrators and personnel of public relations were also interviewed. The research results revealed that: 1) Three types of media were most frequently used. Moreover, electronic media i.e. the university website (www.bru.ac.th) was used at a high level and followed by individual media i.e. lecturers and colleagues, and specific media i.e. posters respectively. 2) The information contents from the publicized media they used and needed most were instructions and examinations. These were followed by knowledge and academic matters, and a university calendar respectively.  3) The  ways  of developing  the university publicized media were as follows: The length of broadcasting the 30-minutes Thailand radio program “Talking to Rajabhat on Monday” on 101.75 MHZ frequency should be increased to 60 minutes. The students should be invited to host this program. The contents for educating students should also be built up. The MCOT radio program “Rajabhat for Community” on 92 MHZ frequency should not be broadcast on Saturday, but on working days instead. Students should be supported and promoted to participate in public relations through this program. New contents and live interviews should be aired in order to make them more interesting. Besides these, the news of daily life activities including research results, the university website with up-to-date and moving information and university connection with other networks should also be on air.

Article Details

บท
บทความวิจัย