เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์

Main Article Content

กองบรรณาธิการ คณะผู้จัดทำ

บทคัดย่อ

การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ พิมพ์บนกระดาษ            ขนาด A4 ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 pt. ความยาวไม่เกิน 15 หน้า (รวมบรรณานุกรม) การตั้งหน้ากระดาษระยะขอบ บน-ล่าง ซ้าย-ขวา 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร และมีส่วนประกอบดังนี้

  1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์
  3. บทคัดย่อ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 250 คำ
  4. คำสำคัญ (keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  5. เนื้อหาของบทความ

         5.1 บทความวิจัย ความยาวไม่เกิน 15 หน้า ประกอบด้วย บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง

         5.2 บทความวิชาการ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา บทสรุป  และเอกสารอ้างอิง

         5.3 บทวิจารณ์หนังสือ ความยาวของบทความ 3-5 หน้า พร้อมเอกสารอ้างอิง

         5.4 งานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ

     6. การอ้างอิงใช้รูปแบบของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (APA)

         6.1   การอ้างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง ให้ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (name-year system)

โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้าของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความนั้น เช่น

   (ประภาส พาวินันท์, 2543, หน้า 16) 

   (ประภาส พาวินันท์และศิริพร ชิตพันธ์, 2537, หน้า 7-9)

   (Wilson, 1998, p. 15)

   (Wilson & Kuhlthau, 1998, pp. 10-12)

        6.2 เอกสารอ้างอิง (Reference) เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนใช้อ้างอิงใน เนื้อหานำมาจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อผู้แต่ง

    ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน. (2547). จิตวิทยาการอ่าน. กรุงเทพฯ: ธารอักษร.

    ประภาส พาวินันท์. (2541). ทิศทางการให้บริการสารนิเทศของห้องสมุดสถาบันราชภัฏ.

               วารสารห้องสมุด, 42(2), 37-45.

    Kuhlthau, C. C. (1994). Seeking meaning: a process approach to library

                and information services. Norwood, NJ: Ablex Publishing.

    Wilson, T. D. (1981). On user studies and information needs. Journal

               of Documentation, 37(1), 3-15.            

การส่งต้นฉบับและกำหนดส่ง

ส่งต้นฉบับพิมพ์ 3 ชุด พร้อม CD ได้ที่หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร 02-310-8263 ต่อ 1015

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร