กองบรรณาธิการ

Main Article Content

กองบรรณาธิการ ฉบับบมนุษยศาสตร์

บทคัดย่อ

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

      ชื่อวารสาร                          วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์   ISSN 0125-300X   (สงวนลิขสิทธิ์)

        เจ้าของ                                คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

นโยบายการจัดพิมพ์          เป็นวารสารราย 6 เดือน ออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- มิถุนายน         

                                           ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

วัตถุประสงค์                      เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้        ของอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                         

 

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

 

รองศาสตราจารย์เอมอร ดิสปัญญา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

บรรณาธิการบริหาร

 

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง                                       

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

บรรณาธิการประจำฉบับ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส  พาวินันท์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

กองบรรณาธิการวารสารรามคำแหง  ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557

ศาสตราจารย์ ดร. เอนก กิมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวรรณ  อยู่เย็น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ  อนันตชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน  ลอยฟ้า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์อัจฉรา  ไล่สัตรูไกล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธชาติ โปธิบาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา  ดวงภุมเมศ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุสลัน อุทัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทริยา  สาเอี่ยม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรหม ชมงาม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ ดร. ปรีดา ไชยา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ ภู่กาญจน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้จัดการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ น้อยนิมิตร

คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรตี  ปรีชาปัญญากุล

คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 

ประจำกองจัดการ

 

 

นางกรรณิการ์  บูรศิริรักษ์

คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

นางรสริน สกุลโรจนประวัติ

คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

นางสาวประพิศ  เทพเฉลิม

คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 

เหรัญญิก

 

 

นางสาวชลพรรษ  ลิ้นบาง

คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 

ฝ่ายศิลป์                          

 

 

นายเอนก  ใจกุย

คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 

การเผยแพร่

 

มอบให้ห้องสมุดสถาบันการศึกษาภายในประเทศ

 

 

 

สถานที่ติดต่อ

บรรณาธิการ  E-mail:  pawinun@yahoo.com

 

หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2318-0054-5 ต่อ 1015   โทรสาร 0-2310-8260

การตีพิมพ์ซ้ำ       บทความใด ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน หากต้องการ           

 

ตีพิมพ์ซ้ำ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนก่อน

พิมพ์ที่              สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร