กองบรรณาธิการ

Main Article Content

กองบรรณาธิการ ฉบับบมนุษยศาสตร์

บทคัดย่อ

          เจ้าของ                                          คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

  วัตถุประสงค์                                เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร                          

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

บรรณาธิการบริหาร

 

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง                                       

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

 

บรรณาธิการประจำฉบับ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส  พาวินันท์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

กองบรรณาธิการวารสารรามคำแหง  ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556

ศาสตราจารย์ ดร. เอนก กิมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวรรณ  อยู่เย็น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ  อนันตชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน  ลอยฟ้า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์อัจฉรา  ไล่สัตรูไกล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธชาติ โปธิบาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา  ดวงภุมเมศ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุสลัน อุทัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทริยา  สาเอี่ยม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรหม ชมงาม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ ดร. ปรีดา ไชยา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ ภู่กาญจน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

ผู้จัดการ

 

รองศาสตราจารย์เอมอร ดิสปัญญา

คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการ

 

นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์

คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

ประจำกองจัดการ

 

นางรสริน สกุลโรจนประวัติ

คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวประพิศ  เทพเฉลิม

คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายกิตติศักดิ์  คงพูน

คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

เหรัญญิก

 

นางสุวรี  อิสรัมย์

คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

ฝ่ายศิลป์                          

 

นายเอนก  ใจกุย

คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

การเผยแพร่

มอบให้ห้องสมุดสถาบันการศึกษาภายในประเทศ

 

สถานที่ติดต่อ

หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2318-0054-5 ต่อ 1015

โทรสาร 0-2310-8260

 

พิมพ์ที่

 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร