Contact

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Phone 056-717141

Support Contact

นางสาวชุติมา พุฒอ่อน
Phone 056-717141