ติดต่อ

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141

ผู้รับผิดชอบหลัก

รองศาสตราจารย์ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 056-717141

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวชุติมา พุฒอ่อน
เบอร์โทรศัพท์ 056-717141