วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการโดยนําเสนอในรูปแบบ
   1. บทความวิชาการ
   2. บทความหรือผลงานวิจัยที่ทําเสร็จสมบูรณ์แล้ว
   3. ผู้นําเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ

กำหนดเผยแพร่    ปีละ 2 ฉบับ   ฉบับที่ 1  มกราคม –  มิถุนายน
   ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม

ISSN : 0859-8185
Online ISSN : xxxx-xxxx

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (2020): ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

            วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ได้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการ เพื่อเป็นสื่อกลางในด้านการสร้าง  องค์ความรู้ทางด้านวิชาการเหล่านี้อีกทั้งแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นเชิงวิชาการ และประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในวงการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) แต่ทั้งนี้ด้วยการตั้งเป้าหมายประกอบกับความมุ่งมั่นของคณะผู้ดำเนินงานที่จะร่วมกันผลักดันให้วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารก้าวสู่กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ในเวลาต่อไป

 

            ฉบับนี้เป็นปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย บทความวิจัย จำนวน 9 เรื่อง บทความที่นำเสนอในเล่มนี้ส่วนใหญ่มาจากการวิจัยที่มาจากโจทย์เชิงพื้นที่ โดยผลงานที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ของวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารในสาขาวิชานั้น ๆ และได้รับความเห็นชอบจาก

 

            กองบรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-30

โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์

วัชระ ยี่สุ่นเทศ, ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์

63-76

มาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ในจังหวัดพิษณุโลก

กมลภพ ยอดบ่อพลับ, พึงรัก ริยะขัน, นนทชา ชัยทวิชธานันท์

87-96

ดูเล่มทุกฉบับ