Peer Review Process
     บทความที่จะเสนอตีพิมพ์ในวารสารนี้จะต้องเป็นผลงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ และต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer-review) อย่างน้อยบทความละ 3 คน โดยปกปิดชื่อผู้แต่งและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ (Triple-blind peer review) และบทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นอกจากนี้ผู้นิพนธ์ต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนดและผู้นิพนธ์ต้องยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่

Publication Frequency

กำหนดเผยแพร่    ปีละ 2 ฉบับ   ฉบับที่ 1  มกราคม –  มิถุนายน
   ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม

ISSN 0859-8185 (Print)
ISSN 2821-9988 (Online)

Published: 2022-07-01 

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

2022-11-18

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

 

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการจากผู้ประเมินอิสระและพิชญพิจารณ์ (Peer Review) อย่างน้อยบทความละ 3 ท่าน


          สาขาที่เปิดรับ: มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการ


          ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์:
          * บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
             - อาจารย์/บุคลากร  บทความละ 1,500 บาท
             - นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  บทความละ 2,000 บาท
          ** บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บทความละ  3,000 บาท


          ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม:
          ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
          ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
          เลขที่บัญชี 695-031742-7


          หมายเหตุ ผู้ส่งบทความจะชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์หลังจากได้รับการแจ้งจากวารสารเท่านั้น

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://research.pcru.ac.th/journalpcru/

 

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2022): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

            วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ได้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการ เพื่อเป็นสื่อกลางในด้านการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเหล่านี้ อีกทั้งแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นเชิงวิชาการ และประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในวงการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) แต่ทั้งนี้ด้วยการตั้งเป้าหมายประกอบกับความมุ่งมั่นของคณะผู้ดำเนินงานที่จะร่วมกันผลักดันให้วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารก้าวสู่กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้ได้ในเวลาต่อไป

            ฉบับนี้เป็นปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย บทความวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง และบทความวิจัย จำนวน 8 เรื่อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 เรื่อง บทความที่นำเสนอในเล่มนี้ส่วนใหญ่มาจากการวิจัยที่มาจากโจทย์เชิงพื้นที่ โดยผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) อย่างน้อยบทความละ 3 คน ในสาขาวิชานั้น ๆ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

            บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 01-07-2022

ดูทุกฉบับ