ที่ปรึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer review) รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล
รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ศรีจำเริญ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี อินทรไพโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรนภา พรหมมา
รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ ซอมขุนทด
รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา เคณาภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศจี สุวรรณศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อศักดิ์ ซอแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัศชา เดชสุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย บุญเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรขา อรัญวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร สุทิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุจน์ มะโนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรัตน์ สุวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสงวน ปัสสาโก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัตร พัฒนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายธาร ทองพร้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา ณ หนองคาย
อาจารย์ ดร. นิทรา เนื่องจำนงค์
อาจารย์ ดร. เฉลียว เพชรทอง
อาจารย์ ดร. ณัฏฐ์ มากุล
อาจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ
อาจารย์ ดร. นงลักษณ์ สายเทพ
อาจารย์ ดร. พรดรัล จุลกัลป์
อาจารย์ ดร. อภิชาติ สังข์ทอง
อาจารย์ ดร. บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
อาจารย์ ดร. อรรณพ ทัศนอุดม
รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
รองศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา แก้วกรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ ขันผนึก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พณณา ตั้งวรรณวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย เชื่อมวราศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร แท่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ กงเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัติ คูณแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ อัมพานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนธยา ชมภู
อาจารย์ ดร. ชาตรี นาคะกุล
อาจารย์ ดร. ณัฐแก้ว ข้องรอด
อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์
อาจารย์ ดร. นิคม โยกัญญา
อาจารย์ ดร. บุญช่วย สุทธิรักษ์
อาจารย์ สิบโท ดร. พิศุทธิ์ บัวเปรม
อาจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี
อาจารย์ ดร. อภิไท สอนทอง
อาจารย์ ดร. อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
อาจารย์ ดร. เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กองบรรณาธิการที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กองบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน ดอกไธสง 
ศาสตราจารย์ ดร. จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ท้าวเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณวุฒ ไชยรักษา 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง  ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผศ. ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ
ผศ. ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์
อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย
 ผู้ประสานงาน คุณชุติมา พุฒอ่อน    ฝ่ายวารสารออนไลน์ คุณบรรจง สุรินทร์  ฝ่ายการเงินและบัญชี คุณมณีนุช เกตุแฟง  ฝ่ายดำเนินงาน

คุณศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ
คุณปิยนันท์ โอ่คำ
คุณเกื้อกูล พิมพ์ดี
คุณรัดดา สำราญพันธุ์
คุณกฤษวีณ์ภัค ทองสี
คุณรมิดา สายทอง
คุณภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
คุณยศรพี ทองเจริญ
คุณวัชรพร เบ้าชาลี

 สำนักงาน งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
โทรศัพท์ 056-717141 โทรสาร 056-717141 E-mail : research_pcru@hotmail.comกำหนดเผยแพร่

ปี ละ 2 ฉบับ  ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
                   ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
ข้อกำหนดเฉพาะของวารสาร

1. บทความที่ตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระหรือ
พิชญพิจารณ์ (Peer Review)
2. ข้อคิดเห็นใด ๆ ของผู้เขียนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
3. กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอก
แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา
ISSN

0859 – 8185