ที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษติญา มูลศรี

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล       มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา              มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาจารย์ ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ประสานงาน
คุณชุติมา พุฒอ่อน

ฝ่ายวารสารออนไลน์
คุณบรรจง สุรินทร์

ฝ่ายการเงินและบัญชี
คุณมณีนุช เกตุแฟง

ฝ่ายดำเนินงาน
คุณศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ
คุณปิยนันท์ เพ็ญสูตร
คุณเกื้อกูล พิมพ์ดี
คุณรัดดา สำราญพันธุ์
คุณกฤษวีณ์ภัค ทองสี
คุณรมิดา สายทอง
คุณภัสราภรณ์ บุญสิงห์
คุณยศรพี ทองเจริญ

สำนักงาน
งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
โทรศัพท์ 056-717141 โทรสาร 056-717141
E-mail :phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com

กำหนดเผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ        
ฉบับที่ 1  มกราคม –  มิถุนายน
ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม

ข้อกำหนดเฉพาะของวารสาร
1. บทความที่ตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review)
2. ข้อคิดเห็นใด ๆ ของผู้เขียนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
3. กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

ISSN      0859-8185 (Print)
ISSN      2821-9988 (Online)