ที่ปรึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer review) ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
  รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ศรีจำเริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี อินทรไพโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรนภา พรหมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ ซอมขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศจี สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อศักดิ์ ซอแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัศชา เดชสุภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญแสน เตียวนุกูลธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย บุญเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรขา อรัญวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร สุทิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุจน์ มะโนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรัตน์ สุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลวดี ปิ่นวัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสงวน ปัสสาโก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัตร พัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลวรา สุวรรณพิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายธาร ทองพร้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา ณ หนองคาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  อาจารย์ ดร. นิทรา เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  อาจารย์ ดร. เฉลียว เพชรทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  อาจารย์ ดร. ณัฏฐ์ มากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  อาจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  อาจารย์ ดร. นงลักษณ์ สายเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  อาจารย์ ดร. พรดรัล จุลกัลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  อาจารย์ ดร. อภิชาติ สังข์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  อาจารย์ ดร. บังอร ฉัตรรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  อาจารย์ ดร. อรรณพ ทัศนอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
  รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  รองศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา แก้วกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ ขันผนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พณณา ตั้งวรรณวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย เชื่อมวราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร แท่นทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ กงเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัติ คูณแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลณัฐ ฉัตรตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ อัมพานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนธยา ชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  อาจารย์ ดร. ชาตรี นาคะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  อาจารย์ ดร. ณัฐแก้ว ข้องรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  อาจารย์ ดร. นิคม โยกัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  อาจารย์ ดร. บุญช่วย สุทธิรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  อาจารย์ สิบโท ดร. พิศุทธิ์ บัวเปรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  อาจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  อาจารย์ ดร. อภิไท สอนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  อาจารย์ ดร. อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  อาจารย์ ดร. เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กองบรรณาธิการที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กองบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
  รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  รองศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  รองศาสตราจารย์ ดร.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  อาจารย์ ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษติญา มูลศรี  ผู้ช่วยบรรณาธิการ    ผู้ประสานงาน คุณชุติมา พุฒอ่อน    ฝ่ายวารสารออนไลน์ คุณบรรจง สุรินทร์  ฝ่ายการเงินและบัญชี คุณมณีนุช เกตุแฟง  ฝ่ายดำเนินงาน

คุณศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ
คุณปิยนันท์ โอ่คำ
คุณเกื้อกูล พิมพ์ดี
คุณรัดดา สำราญพันธุ์
คุณกฤษวีณ์ภัค ทองสี
คุณรมิดา สายทอง
คุณภัสราภรณ์ เกตุแก้ว
คุณยศรพี ทองเจริญ

 สำนักงาน งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
โทรศัพท์ 056-717141 โทรสาร 056-717141E-mail :phetchabun_rajabhat_journal@outlook.comกำหนดเผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ   ฉบับที่ 1  มกราคม –  มิถุนายน
   ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคมข้อกำหนดเฉพาะของวารสาร

1. บทความที่ตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระหรือ
พิชญพิจารณ์ (Peer Review)
2. ข้อคิดเห็นใด ๆ ของผู้เขียนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
3. กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอก
แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา
ISSN

0859 – 8185