Announcements

ขอปิดรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร

2022-02-24

เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

     กองบรรณาธิการวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ขอปิดรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้าร่วมตีพิมพ์ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว

     ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้วิจัยทุกท่านที่ร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร