เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

     คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัย ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการ ภาษาศาสตร์ และสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นิพนธ์สามารถเตรียมต้นฉบับได้ถูกต้อง และได้มาตรฐานตามรูปแบบของวารสาร จึงขอชี้แจงดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาบทความ
     1. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหาของบทความถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารฯ รวมถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ
     2. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยมีการกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประเมินบทความ (Peer review) บทความละ 3 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้ ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อของกันและกัน (Double-Blind Process)
     3. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้น ๆ ควรได้รับการตีพิมพ์ หรือควรส่งกลับให้กับผู้นิพนธ์บทความ แก้ไขก่อนพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์
     4. ผู้นิพนธ์บทความต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนดและผู้นิพนธ์ต้องยินยอมให้กองบรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่
     5. การอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ได้หรือไม่นั้น ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการวารสารถือเป็นที่สิ้นสุด
     6. หากกองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรตีพิมพ์เผยแพร่บทความ กองบรรณาธิการวารสารจะแจ้งตอบรับบทความให้ผู้วิจัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุฉบับที่ลงตีพิมพ์

คำแนะนำในการเขียนบทความ
หลักเกณฑ์และรูปแบบบทความต้นฉบับ
     1. การส่งบทความวิจัย ต้องจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนด และต้องผ่านการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ จึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ผู้นิพนธ์ต้องส่งไฟล์ต้นฉบับเป็นไฟล์ pdf. และ Microsoft Word ในระบบ ThaiJo (https://www.tci-thaijo.org/index.php/jpcru/index)
     2. กองบรรณาธิการจะดำเนินการตรวจสอบบทความที่ได้รับว่าอยู่ในขอบเขตของวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพและประโยชน์ทางวิชาการทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเบื้องต้น และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้นิพนธ์ทราบภายใน 15 วัน
     3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) พิจารณาตามที่เห็นสมควร และทำการแก้ไขก่อนตีพิมพ์

หลักเกณฑ์การเขียนบทความวิจัย
     1. บทความวิจัยที่จะลงตีพิมพ์เป็นผลงานการค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบ และมีประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการนำไปใช้ประโยชน์
     2. บทความวิจัยต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
     3. บทความวิจัยต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากวารสารอื่น
     4. บทความวิจัยต้องไม่ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปราศจากการอ้างอิงที่ถูกต้อง
     5. ผู้แต่งต้องเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นทางวารสารจะไม่รับตีพิมพ์
     6. ผู้แต่งต้องแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ภายในเวลาที่กำหนด

รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ
     1. จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows
     2. ต้นฉบับบทความทั้งฉบับต้องใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK
     3. ต้นฉบับต้องมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ในฉบับ จัดพิมพ์แบบหน้าเดียวด้วยกระดาษ A4 จำนวน ระหว่าง 10 - 15 หน้า
     4. การตั้งค่าหน้ากระดาษ
         - ระยะขอบบน และ ซ้าย ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร
         - ระยะขอบล่าง และ ขวา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร
     5. การใส่หมายเลขหน้าให้ใส่ด้านบนขวา โดยใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ
     6. บทคัดย่อ กับ Abstract ความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ

ค่าธรรมเนียมการลงตีพิมพ์บทความ
     1. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
         - อาจารย์/บุคลากร  บทความละ 1,500 บาท
         - นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  บทความละ 2,000 บาท
     2. บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  บทความละ 3,000 บาท
หมายเหตุ  เก็บค่าธรรมเนียมทุกบทความก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และไม่คืนเงินทุกกรณี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. Download (รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย)
2. Download การเตรียมต้นฉบับ (บทความวิจัย)
3. Download การเตรียมต้นฉบับ (บทความวิชาการ)
4. Download (แบบฟอร์มตรวจสอบบทความภาษาอังกฤษ)