ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

 

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการจากผู้ประเมินอิสระและพิชญพิจารณ์ (Peer Review) อย่างน้อยบทความละ 3 ท่าน


          สาขาที่เปิดรับ: มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการ


          ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์:
          * บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
             - อาจารย์/บุคลากร  บทความละ 1,500 บาท
             - นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  บทความละ 2,000 บาท
          ** บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บทความละ  3,000 บาท


          ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม:
          ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
          ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
          เลขที่บัญชี 695-031742-7


          หมายเหตุ ผู้ส่งบทความจะชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์หลังจากได้รับการแจ้งจากวารสารเท่านั้น

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://research.pcru.ac.th/journalpcru/