ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

Main Article Content

กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ
ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาพตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม กับพฤติกรรมในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 173 คน คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของเครจซี่และมอร์แกน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ แบ่งตามหลักสูตร และชั้นปี ร่วมกับการสุ่มตัวอย่างเชิงระบบตามบัญชีรายชื่อ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน


ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและความตั้งใจในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของนักศึกษาส่วนใหญ่ทั้งด้านการบริโภคอาหาร ด้านการออกกำลังกาย และภาพรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนพฤติกรรมในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของนักศึกษาส่วนใหญ่ทั้งด้านการบริโภคอาหาร ด้านการออกกำลังกาย และภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทัศนคติในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.009 (ค่า r = -0.20) ขณะที่การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงการรับรู้ความสามารถ และความตั้งใจในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ< .001 และ.01(ค่า r = 0.31, 0.27, 0.20 ตามลำดับ)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ

ผู้อานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

References

กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ. (2557). ความรู้เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ. ตรัง: วิทยาลัยการสาธารณสิรินธร จังหวัดตรัง.

ชัยชาญ ดีโรจนวงษ์. (2550). Metabolic syndrome. วารสารหมอชาวบ้าน, 276 (10), 11-17.

ชัยชาญ ดีโรจนวงษ์. (2551). Metabolic syndrome (โรคอ้วนลงพุง). สารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย. 23(1), 5-17.

นพมาศ ศรีขวัญ. (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนัก การคล้อยตามกลุ่ม อ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมและพฤติกรรมการลดน้ำหนักของวัยรุ่นหญิง. จาก https://www.sesearchgate.net/publicutim/27802768. สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2560.

ปยภรณ อภิฐานฐิติ. (2551). การศึกษาทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการใหบริการ(กิจกรรม CARE) กรณีศึกษาพนักงานบริษัทประกันวินาศภัย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองคการ. กรุงเทพมหานคร: คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

พัชรีดวงจันทร์และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2017). การทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน: ประสิทธิภาพของทฤษฎพีฤติกรรมตามแผนและตัวแปรส่วนขยาย. Journal of Behavioral Science, 23(1), 123-146.

รสชรินทร์ ศิริเวิน และ ชุติมา ศิริกุลชยานนท์. (2551). Nutrition Review. วารสารโภชนาการ. 43(4), 21-29.

วณิชา กิจวรพัฒน์. (2553). พิชิตอ้วน พิชิตพุง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง. (2560). รายงานการตรวจสุขภาพของนักศึกษาประจำปี 2560.

ศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต. (2544). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับการปรึกษาก่อนสมรสของคู่สมรสในจังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2559). สุขภาพคนไทย 2559. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

สายสมร พลดงนอก สรวิเชษฐ์รัตนชัยวงศ์และ จันจิราภรณ์ วิชัย. (2558). ความรู้เรื่องโรคอ้วนลงพุง (MetabolicSyndrome). พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น: หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลศรีนครินทร์.

สมจิตรา เรืองศรี. (2554). การสร้างแบบวัดจิตพิสัย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สง่า ดามาพงษ์. (2550). อ้วนอันตราย...ไม่อยากตายต้องลดความอ้วน. กรุงเทพมหานคร: วายนอตคอมมิวนิเคชั่น.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decisionprocesses. 50(2), 179-211.

Krecie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining sampling size for research activities. Educational and Psychological Measurement. 30(3), 607-610.

Schifter, D.E., &Ajzen, I. (1985). Intention, perceived control, and weight loss: An application of the theory of planned behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 843-851.