กลยุทธ์การป้องกันภาวะสมองไหลยุคการเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0

Main Article Content

พระศรีรัตนมุนี .
พระครูปลัดเถรานุวัตร .
สมปอง สีชมพู

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเกิดภาวะสมองไหลของฝีมือแรงงานที่เกิดจากการศึกษาในระดับสูง การขาดแคลนแรงงาน การขาดโอกาสที่ดี คุณภาพชีวิตในการทำงาน และการอพยพแรงงาน การดำเนินชีวิตภายใต้กระแสทุนนิยมแบบเสรีที่เปิดโอกาสให้ฝีมือแรงงานทักษะสูงได้แสดงความสามารถในการสร้างมูลค่าให้กับตนและองค์การ และเพื่อนำเสนอกลยุทธ์ในการป้องกันการเกิดภาวะสมองไหลในยุคการเปลี่ยนแปลงไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลาย หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือเตรียมการป้องกันอาจทำให้สูญเสียคลังสมองจากประชากรที่มีฝีมือไปอย่างน่าเสียดาย ผู้เขียนนำเสนอแนวทางเชิงกลยุทธ์สำหรับการป้องกันการเกิดภาวะสมองไหลตามยุทธ์ศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกเพื่อให้ได้คนดีคนเก่ง การสร้าง การพัฒนาองค์การและการบริหารค่าตอบแทน ให้เป็นทางเลือกหนึ่งกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักในการเตรียมการป้องกันการเกิดภาวะสมองไหลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนในยุคการเปลี่ยน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ
Author Biographies

พระศรีรัตนมุนี .

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูปลัดเถรานุวัตร .

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมปอง สีชมพู

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

References

กระทรวงแรงงาน. (2557). รายงานสรุปสถานการณ์การไปทำงานงานต่างประเทศของแรงงานไทย ประจำปี 2557. กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน.

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว. (2559). เอกสารประกอบการบรรยายสถานการณ์ความต้องการแรงงานรุ่นใหม่ในประเทศไทยกับช่องว่างทางทักษะ. กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 9 ธันวาคม 2559.

ชาญณรงค์ วงค์วิชัย. (2559). เอกสารประกอบการบรรยายคุณภาพชีวิตแรงงาน การเปลี่ยนแปลงยุค และเปรียบกับมรรถนะแรงงานใน 4.0. สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. 9 ธันวาคม 2559.

เสาวณี จันทะพงษ์. (2559). เอกสารประกอบการบรรยายความท้าทายใหม่ของแรงงานไทยในทศวรรษหน้า. สำนักเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย. 30 มีนาคม 2559.

Daft, R. & Marcic, D. (2013). Management : The new workplace. 8th ed. Canada : South-Western Cengage Learning.

L. Holbeche. (2001). Aligning Human Resources and Business strategy. Oxford : Butterworth Butterworth-Heinemann.

Raveesh S. Brain. (2013). Drain : Socio-Economic Impact on Indian Society. International Journal of Humanities and Social Science Invention. V.2 (5) May 2013. pp.12-17.