การบริหารจัดการและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์

Main Article Content

รักชนก สมศักดิ์
ปิยะนุช พรหมประเสริฐ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1)  เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มโฮมสเตย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการและประเมินทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มโฮมสเตย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีการดำเนินวิจัยใช้แนวทางศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ (Observation) โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) ที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่ กลุ่มผู้นำสมาชิกโฮมสเตย์ กลุ่มชาวบ้านในชุมชน รวมผู้ให้ข้อมูลหลัก 8 คน และนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์


ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มโฮมสเตย์ขนาดเล็กมีสมาชิกกลุ่มที่ผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์ประมาณ 5-7 หลัง มีลักษณะการดำเนินกิจการในองค์การที่มีขนาดเล็ก มีกระบวนการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ภายใต้กระบวนการจัดการแบบ POLC  ที่สามารถนำพาองค์การให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีผู้นำกลุ่มที่มีความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจในการดำเนินกิจการ ทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักและท่องเที่ยวในชุมชนจำนวนมาก มีหน่วยงานเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานจำนวนมาก และมีสื่อโทรทัศน์ให้ความสนใจมาถ่ายทำรายการสารคดี ทำให้โฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3 เป็นที่รู้จักและนำไปสู่การพัฒนาตนเอง มีการควบคุมด้านมาตรฐานการให้บริการบ้านพักที่เหมาะสม เน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะไม่แออัดคับแคบ รวมถึงมีการควบคุมเรื่องราคาที่พักและค่าบริการอื่นๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทำให้มีนักท่องเที่ยวให้ความไว้วางใจและชักชวนบอกต่อไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวรายใหม่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้น


            ผลการวิจัยทางด้านการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มโฮมสเตย์ พบว่า มีการบริหารจัดการตนเองภายใต้งบประมาณที่มีค่อนข้างน้อยในลักษณะที่ใช้งบแบบประหยัด มีสื่อประชาสัมพันธ์เป็นของตนเองได้ จึงเลือกพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ ได้แก่ 1) สื่อแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักอาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชุมชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนที่สนใจ 2) สื่อป้ายกลางแจ้ง ติดตั้งในจุดทำเลที่น่าสนใจในพื้นที่ 3) สื่อวัตถุสินค้าที่พัฒนาขึ้นจากชุมชนเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของฝากของที่ระลึกจากชุมชน สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกทางหนึ่ง และ  4)สื่อสังคมออนไลน์ (เพจเฟสบุค) เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบสองทางสามารถสื่อสารได้ทั้งข้อความตัวอักษร ข้อความเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ให้กับผู้ที่เข้ามาชมที่หน้าเพจสามารถเห็นข้อความนั้นได้ทันที รวมถึงการโต้ตอบระหว่างกันได้อย่างกว้างไกลและรวดเร็ว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

รักชนก สมศักดิ์

อาจารย์ สาขาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ปิยะนุช พรหมประเสริฐ

อาจารย์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

References

กาญจนา แก้วเทพ. (2557). การสื่อสาร-การท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

กาญจนา แก้วเทพ สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ และทิพย์พธู กฤษสุนทร. (2554). สื่อพื้นบ้านศึกษาในสายตานิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

กรมการท่องเที่ยว (มปป.). (2560). มาตรฐานโฮมสเตย์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.homestaythai.net/Homepages. (วันที่ค้นข้อมูล : 8 เมษายน 2560).

เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ์. (2553). ในองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ธิติรัฐ ธรรมจง. (2553). การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปรีชัย นามสิมมา. (2560). ผู้นำกลุ่มโฮมสเตย์บ้านเสลียงแห้ง3 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์. ให้สัมภาษณ์, 22 พ.ค. 2560. รักชนก สมศักดิ์ ผู้สัมภาษณ์. กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มโฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3

สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (มปป.). (2560). ชุมชนหนองแม่นา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.cbt-i.or.th. (วันที่ค้นข้อมูล : 30 มิถุนายน 2560).

สมพงษ์ ตุ้มคำ. (2560). ผู้นำกลุ่มโฮมสเตย์บ้านหนองแม่นา ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์. ให้สัมภาษณ์, 16 ก.พ. 2560. รักชนก สมศักดิ์ ผู้สัมภาษณ์. กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มโฮมสเตย์บ้านหนองแม่นา