ผลกระทบของโครงการธรรมชาติปลอดภัยต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
นารินจง วงศ์อุต

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของโครงการธรรมชาติปลอดภัย ผลกระทบของโครงการธรรมชาติปลอดภัยที่มีต่อ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและปัญหาอุปสรรคของโครงการธรรมชาติปลอดภัย โดยการเก็บข้อมูลจากสมาชิกในชุมชนบ้านแม่ปานและบ้านดอยสันเกี๋ยงจำนวน 147 ราย โดยใช้แบบสำรวจในการเก็บรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สถิติด้านสังคมศาสตร์วิเคราะห์โดยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง (บ่อพวงสันเขา) จำนวน 39 บ่อ มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จำนวน 12 ครั้ง มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยงขึ้น โดยมีคณะกรรมการจำนวน 18 คน และมีสมาชิก จำนวน 134 คน มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 8,326 หุ้นๆ ละ 100 บาทและมีเงินออมของกลุ่มจำนวน 128,900 บาท ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มไม้ผล กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มปลูกผัก กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มน้ำพริก และกลุ่มเลี้ยงไก่ ในภาพรวมโครงการธรรมชาติปลอดภัย มีผลกระทบทางบวกต่อชุมชนบ้านแม่ปานและดอยสันเกี่ยงในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสังคมมีผลกระทบมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 2.65 รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ย 2.25 และด้านสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 2.01 ตามลำดับ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการธรรมชาติปลอดภัยคือ ชุมชนอยู่ห่างไกลเมืองการเดินทางค่อนข้างลำบาก กิจกรรมบางอย่างของโครงการต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นหลักการทำกิจกรรมบางอย่างต้องชะลอการดำเนินงานหากตรงกับช่วงที่สมาชิกในชุมชนต้องทำการเกษตร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นารินจง วงศ์อุต, คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เอกสารอ้างอิง

ปรีชา วุฒิการณ์. (2554). รายงานการวิจัยผลกระทบของฝายกักเก็บน้ำที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านดอนไชย อำเภอปัว จังหวัดน่าน. (หน้า 31 – 39). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ปริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. (2548). นวัตกรรมการเรียนรู้ : คน ชุมชน และการพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พิสิษฐ์ ไทยออฟเซต.

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์. (2557). รายงานการวิจัยโครงการธรรมชาติปลอดภัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปานหมู่ที่ 10 บ้านดอยสันเกี๋ยงหมู่ที่ 17 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. (หน้า 131 – 185). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

สุภางค์ จันทวานิช. (2548). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Cohen, J. and N.T. Uphoff. (1980). Participation’s Place in Rural Development: Seeking Clarify Through Specificity. New York : World Development.