2 มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย

Main Article Content

ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด

บทคัดย่อ

การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้ตรงกับตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับด้วยการรับรองทั้งในด้านความรู้ ความชำนาญและทักษะในด้านวิชาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์อยู่ 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่เปรียบเสมือนเป็นแม่แรงในการยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้ทั้งสองหน่วยงานก็ได้ลงนามร่วมมือกันในการจัดทำมาตรฐานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยกันสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งสถานประกอบการ รวมถึงสถานศึกษาที่มีหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ ควรตระหนักและให้ความสำคัญต่อมาตรฐานทั้ง 2 มาตรฐานนี้ เพื่อร่วมกันยกระดับบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของไทยให้สูงขึ้นและแข่งขันได้ในระดับเวทีโลก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

ธนวิทย์ ฟองสมุทร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

พัชรมณฑ์ อ่อนเชด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เอกสารอ้างอิง

คุณวุฒิวิชาชีพ, สถาบัน. (ม.ป.ป.). ความสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.tpqi.go.th/qualification.php. (วันที่ค้นข้อมูล : 11 ตุลาคม 2561).

ไทยโลจิสติกส์และการผลิต, สมาคม. (ม.ป.ป.). มาทำความรู้จัก มาตรฐานแรงงานแห่งชาติกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กันเถอะ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.tlaps.or.th/โลจิสติกส์ข่าว-มาทำความรู้จักมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ-275. (วันที่ค้นข้อมูล : 11 ตุลาคม 2561).

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน. (2558, 11 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนพิเศษ 56 ง. หน้า 14 – 59.

วัชรพงศ์ วราภรณ์, ผู้บรรยาย. (2561). คุณประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ต่อความก้าวหน้าในอนาคต. [ภาพนิ่ง]. กรุงเทพฯ : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ.

สุวัฒน์ นวลขาว. (2558, เมษายน – มิถุนายน). แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์เพื่อการแข่งขัน. Logistics Network Magazine. 2(2), 91.

สุวัฒน์ นวลขาว. (2558, กรกฎาคม – กันยายน). แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์เพื่อการแข่งขัน. Logistics Network Magazine. 2(3), 90.