ศิลปะเชิงแนวคิดของคามิน เลิศชัยประเสริฐ พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31

Main Article Content

พรรษพร โตเทศ

บทคัดย่อ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิด ที่มา กระบวนการ และศึกษาการแสดงออกในฐานะงานศิลปะของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31


วิธีที่ใช้ในงานวิจัย คือ ศึกษาเชิงลึกจากข้อมูลประกอบไปด้วย ประวัติการทำงานสร้างสรรค์ของคามิน เลิศชัยประเสริฐ และที่มา แนวคิด กระบวนการของพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 จากแหล่งข้อมูล คือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง บทสัมภาษณ์ งานวิจัย การเก็บข้อมูลจากพื้นที่จริงและจากการสัมภาษณ์ศิลปินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยนำเอาทฤษฎีการสร้างสรรค์แบบศิลปะเชิงแนวคิด มาวิเคราะห์


สรุปผลการวิจัยพบว่า พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 เป็นงานศิลปะเชิงแนวคิด ที่นำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างงานแบบหลังสมัยใหม่และเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในวงการศิลปะปัจจุบัน

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

พรรษพร โตเทศ, คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

References

คามิน เลิศชัยประเสริฐ. (2556). Non-Being by Itself สภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง. (สูจิบัตร). กรุงเทพฯ.

ธียุทธ บุญมี. (2546). โลก Modern&Postmodern. กรุงเทพฯ : สายธาร.

วิภาช ภูริชานนท์. (2554, มีนาคม). “31st Century Museum of Contemporary Spirit Upon arrival at the station เมื่อมาถึงสถานี”. Fine Art, 2554. ฉบับที่ 77.

ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ. (2547). ศิลปะหลังสมัยใหม่ Postmodern art. กรุงเทพฯ : สันติศิริการ พิมพ์.

Ziauddin Sardar and Patrick Curry. (2548). สู่โลกหลังสมัยใหม่ : Introducing Postmodern. แปลโดย วรนุช จรุงรัตนาพงศ์. นครปฐม : สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก.