ความสุขในการทำงาน : ความหมายและการวัด

Main Article Content

ธิดารักษ์ ลือชา
กฤษฎากรณ์ ยูงทอง

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการทำงาน โดยนำเสนอความหมายของความสุขในการทำงานและการวัดความสุขในการทำงาน พบว่า ความสุขในการทำงานเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มี ต่อการทำงาน ความรู้สึกเหล่านี้มีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยมีสิ่งบ่งชี้ในหลายลักษณะส่วนการวัดความสุขในการทำงาน สามารถวัดได้จากความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ ความทุ่มเทในการทำงาน  ความผูกพันในงาน ความเจริญก้าวหน้าในงาน ความกระปรี้กระเปร่าในการทำงาน ความสุข 8 ประการ และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ
Author Biographies

ธิดารักษ์ ลือชา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กฤษฎากรณ์ ยูงทอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

References

ไตรทิพย์ ฦาชา. (2552). ความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

นภัส จิตต์ธีรภาพ. (2554). ปัจจัยส่วนบุคคล ความสุขในการทํางาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่ง. งานวิจัยส่วนบุคคลศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นภัชชล รอดเที่ยง. (2550). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรที่สังกัดศูนย์อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน. (2552). มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

ลักษมี สุดดี. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การกับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง,วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารการพยาบาล, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Achor, S. (2010). The Happiness Advantage: The Seven Principles of Positive Psychology That Fuel Success and Performance at Work, Crown Business, First Edition

Cropanzano R., and Wright T.A. (2001). When a “happy” worker is really a productive worker: a review and further refinement of the happy-productive worker thesis. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 53, 182-199

Cynthia D. Fisher. (2010). Happiness at work. International Journal of Management Reviews, Vol. 12, 384–412.

Dalal, R.S. (2005). A Meta-Analysis of the Relationship Between Organizational Citizenship Behavior and Counterproductive Work Behavior. Journal of Applied Psychology, 90(6): p. 1241–1255

Greenberg, Jerald and Baron, Robert A. (2008). Behavior in Organizations. 9th ed. New Jersey: Pearson Education.

Jessica Pryce-Jones. (2010). Happiness at Work: Maximizing Your Psychological Capital ForSuccess. Wiley-Blackwell, Oxford, UK.

Kanungo, R.N. (1982). Measurement of job and work involvement. Journal of Applied Psychology, 67, 341-349.

Leiter, M. P., and Maslach, C. (2005). A mediation model of job burnout. In Antoniou, A. S. G., and Cooper, C. L. (Eds.), Research companion to organizational health psychology (pp. 544-564).

Locke, Edwin A. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction. Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand McNally.

Lodahl, T.M. and Kejner, M. (1965). The definition and measurement of job involvement. Journal of Applied Psychology, 49, 24-33.

Lyubomirsky, S., King, L. and Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131: 803-855.

Manion, J. (2003). Joy at work: Creating a positive workplace. Journal of Nursing Administration, 33(12), 652-655.

Maslach C, and Leiter MP. (2008). Early predictors of job burnout and engagement. Journal Of Apply Psychol. 2008 May; 93(3): 498-512.

Meyer, John P. and Allen, Natalie J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment.Human Resource Management Review. 1 (May): 61-89.

Mowday, R.T., Steers, R.M. and Porter, L.W. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247.

Newstrom, J.W. and Davis, K. (1993). Organizational Behavior Human at Work. 9th Ed. USA: McGraw Hill, Inc.

Robbin, S.P. (1993). Organization Behavior: Concept, Controvesies, and Applications. New Jersey : Prentice Hall.

Oswald J. Andrew , Proto Eugenio , and Sgroi Daniel. (2014). Happiness and Productivity. March 2014 Forthcoming in Journal of Labor Economics.

Schaufeli, W.B., Salanova, M., González-romá, V. and Bakker, A.B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92.

Shirom, A. (2011). Vigor as a positive affect at work: Conceptualizing vigor, its relations with related constructs, and its antecedents and consequences. Review of General Psychology, 15, 50–64.

Warr, P. (2007). Work, happiness, and unhappiness. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Wright, T. A., Cropanzano, R., and Bonett, D. G. (2007). The moderating role of employee positive well being on the relation between job satisfaction and job performance. Journal of Occupational Health Psychology, 12(2), 93-104.