ระดับทักษะมวยไทยของนักศึกษาชายสถาบันการพลศึกษาเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2558

Main Article Content

ปิยะวัฒน์ สุขอนันต์
ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและสร้างเกณฑ์ระดับทักษะมวยไทยของนักศึกษาชายสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2558


            กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษาเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 จำนวน 303 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบทักษะมวยไทยของครองจักรงามมีศรีวิเคราะห์ข้อมูลโดยคะแนนที ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับทักษะมวยไทยของนักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษาเขตภาคกลางปีการศึกษา 2558 พบว่า (1) การเตะเฉียงบริเวณลำตัว คือ ดีมากมีคะแนนดิบที่ 52 คะแนนขึ้นไป จำนวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.63 ดีมีคะแนนดิบ 45-51 จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 27.06 ปานกลางมีคะแนนดิบ 38-44 จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 45.54 ต่ำมีคะแนนดิบ 32-37 จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.18 และต่ำมากมีคะแนนดิบ 31 คะแนนลงมา จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.58 (2) การตีเข่าเฉียงบริเวณลำตัว คือ ดีมากมีคะแนนดิบที่ 54 คะแนนขึ้นไป จำนวน 9 คน คิดเป็น  ร้อยละ 2.97 ดีมีคะแนนดิบ 47-53 จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.12 ปานกลาง มี คะแนนดิบ 39-46 จำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 57.76 ต่ำมีคะแนนดิบ 32- 38 จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 และต่ำมากมีคะแนนดิบ 31 คะแนนลงมา จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25  (3) การถีบบริเวณลำตัว คือ ดีมากมีคะแนนดิบที่ 50 คะแนนขึ้นไป จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.61 ดีมีคะแนนดิบ 43-49 จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 25.08 ปานกลางมีคะแนนดิบ 35-42 จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 44.22 ต่ำมีคะแนนดิบ 29-34 จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.46 และต่ำมากมีคะแนนดิบ 28 คะแนนลงมา จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62  (4) การชกหมัดตรงบริเวณใบหน้า คือ ดีมากมีคะแนนดิบที่ 100 คะแนนขึ้นไป จำนวน 40 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.20 ดีมีคะแนนดิบ 75-99 จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.57 ปานกลางมีคะแนนดิบ 52-74 จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 40.59 ต่ำมีคะแนนดิบ 30-51 จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 36.63 และต่ำมากมีคะแนนดิบ 29 คะแนนลงมา จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00  2) เกณฑ์ระดับทักษะมวยไทยของนักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 พบว่า เกณฑ์คะแนนดีมาก มีคะแนนดิบที่ 232 คะแนนขึ้นไป เกณฑ์คะแนนดี มีคะแนนดิบ  204-231 เกณฑ์คะแนนปานกลาง มีคะแนนดิบ 169-203 เกณฑ์คะแนนต่ำ มีคะแนนดิบ 141-168 และเกณฑ์คะแนนต่ำมาก มีคะแนนดิบ 140 คะแนนลงมา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ปิยะวัฒน์ สุขอนันต์, คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษามหาบัณฑิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ

รองศาสตราจารย์ ดร. ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

References

ครองจักร งามมีศรี. (2530). แบบทดสอบทักษะกีฬามวยไทยสำหรับนักศึกษาชายวิทยาลัยพลศึกษา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (พลศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ผาณิต บิลมาศ. (2524). การทดสอบและการประเมินผลการศึกษา. ม.ป.ท. ถ่ายเอกสาร.

วลัญช์ธร สีห์ตระกูล. (2547). แบบทดสอบทักษะและเกณฑ์ของวิชาว่ายน้ำท่ากบและท่าผีเสื้อสำหรับนิสิต วิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สมบัติ จำปาทอง. (2533). กีฬามวยไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สุวิริยาสาส์น.

สุวิมล ตั้งสัจพจน์. (2536). การวัดและการประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Johnson, B.L; & Nelson, J.K. (1974). Practical Measurement forEvaluation in Physical Education. Minneapolis, Minnesota: Burgess PublishingCompany.