การกำกับดูแลกิจการกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนประเทศไทย ในบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทย

Main Article Content

ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการกำกับดูแลกิจการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ  ผู้ลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 408 บริษัทของปี พ.ศ. 2558 และการทดสอบสมมติฐานด้วยสมการถดถอยแบบพหุคูณ   ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่และนักลงทุนสถาบันต่างมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยที่สัดส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุด ขนาดของคณะกรรมการและประธานและผู้บริหารแยกออกจากกัน ไม่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

References

กริช แรงสูงเนิน. (2554). การวิเคราะห์ปัจจัยด้วย SPSS และ AMOS เพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2550). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับบริหารและวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2555). หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้สู่ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2556). การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้สู่ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

นริสา เยาวลักษณ์ และศิลปพร ศรีจันเพชร. (2558). การถือหุ้นของบุคคลภายในและนักลงทุนสถาบันต่อผลการดำเนินงานและผลตอบแทนจากหลักทรัพย์. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 4(2), 18-31.

ยุวดี เครือรัฐติกาล. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับอัตราส่วนกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI. วารสารวิชาการศรีประทุมชลบุรี, 11(1), 41.

วรกมล เกษมทรัพย์. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการเงิน). คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2551). ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างของผู้ถือหุ้นกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์. วารสารวิชาชีพบัญชี, 4(10), 26-39.

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2551). ทฤษฎีบรรษัทภิบาล. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 31(120).

อุบลวรรณ ขุนทอง และโสวัตรธนา ธารา. (2560). ความสัมพันธ์ของโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบกระจุกตัวของกลุ่มครอบครัวกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ?. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560.

Afify, H. A. E. (2009). Determinants of audit report lag: Does implementing corporate governance have any impact? Empirical evidence from Egypt. Journal of Applied Accounting Research},10(1), 56-86.

Alabdullah, T. T. Y., Yahya, S., & Ramayah, T. (2014). Corporate governance development: new or old concept. European Journal of Business and Management, 6(7), 312-315.

Alabdullah, T.T.Y., Yahya, S., & Ramayah, T. (2014). Corporate governance mechanisms and Jordanian companies’ financial performance. Asian Social Science, 10(22), 247.

Al-Ajmi, J. (2008). Audit and reporting delays: Evidence from an emerging market. Advances in Accounting, 24(2), 217-226.

Aljifiri, K., & Moustafa, M. (2007). The impact of corporate governance mechanisms on the performance of UAE firms: an empirical analysis. Journal of Economic and Administrative Sciences, 23(2), 71-93.

Al-Matari, E. M., Al-Swidi, A. K., & Fadzil, F. H. B. (2014). The measurements of firm performance’s dimensions. Asian Journal of Finance & Accounting, 6(1), 24-49.

Alzharani, A. M., Ahmad, A. B. C., Aljaaidi, K. S., Ghares, M., Chen, S., Liu, X., & Rahman, S. A. (2011). An empirical investigation of factors associated with firm performance evidence from Kingdom of Saudi Arabia. In Proc. the 2011 International Conference on E-business, Management and Economics.

Burns, N., Grove, S. K. (1993). Study the practice of nursing research: Conduct, critique & utilization. (Forth edition). W. B. Saunders Company: Philadelphia.

Chantakhet, N. (2011). A Study of the Relationship between Corporate Governance and Operating Results of the Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand. SET 100 Group (Doctoral dissertation, University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)).

Chen, R., Qi, C. Z., & Lin, T. W. (2011). Ownership structure and corporate governance among chinese securities firms. International Journal of Management, 28(3), 789.

Faccio, M., Lang, L. H., & Young, L. (2001, January). Debt and corporate governance. In Meetings of Association of Financial Economics in New Orleans.

Fama & Jensen. (1983). Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics,26(2), 301-325. Corporations and Private Property: A Conference Sponsored by the HooverInstitution.

Fan, J. P., & Wong, T. J. (2002). Corporate ownership structure and the in formativeness of accounting earnings in East Asia. Journal of accounting and economics, 33(3), 401-425.

Ferreira, M. A., & Matos, P. (2008). The colors of investors’ money: The role of institutional investors around the world. Journal of Financial Economics, 88(3), 499-533.

Guest, P. M. (2009). The impact of board size on firm performance: evidence from the UK. The European Journal of Finance, 15(4), 385-404.

Gürbüz, A. O., Aybars, A., & Kutlu, Ö. (2010). Corporate governance and financial performance with a perspective on institutional ownership: empirical evidence from Turkey. Journal of Applied Management Accounting Research, 8(2), 21.

Han, K. C., & Suk, D. Y. (1998). The effect of ownership structure on firm performance: Additional evidence. Review of Financial Economics, 7(2), 143-155.

Haniffa, R., & Hudaib, M. (2006). Corporate governance structure and performance of Malaysian listed companies. Journal of Business Finance & Accounting, 33(7‐8), 1034-1062.

Hashim, H. A., & Devi, S. (2008). Board characteristics, ownership structure and earnings quality: Malaysian evidence. Research in Accounting in Emerging Economies, 8(97), 97-123.

Holmstrom, B. (1982). Moral hazard in teams. The Bell Journal of Economics. 324-340.

Jackling, B., & Johl, S. (2009). Board structure and firm performance: Evidence from India's top companies. Corporate Governance: An International Review, 17(4), 492-509.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.

Kam-Wah Lai. (2009). Does audit quality matter more for firms with high investment opportunities?. J. Acconting Public Policy, 28(2009), 355-381.

Kanagaretnam, K., Lobo, G. J., & Whalen, D. J. (2007). Does good corporate governance reduce information asymmetry around quarterly earnings announcements?. Journal of Accounting and Public Policy, 26(4), 497-522.

Kang E. and Zardkoohi A. (2005). Board Leadership Structure and Firm Performance. Corporate Governance: An International Review, 13(6), 785- 799.

Nahar Abdullah, S. (2004). Board composition, CEO duality and performance among Malaysian listed companies. Corporate Governance: The international journal of business in society, 4(4), 47-61.

Qi, D., Wu, W., & Zhang, H. (2000). Shareholdings structure and corporate performance of partially privatized firms: Evidence from listed Chinese companies. Pacific Basin Finance Journal, 8, 587-610.

Rhoades, D. L., Rechner, P. L., & Sundaramurthy, C. (2001). A Meta‐analysis of Board Leadership Structure and Financial Performance: are “two heads better than one”?. Corporate Governance: An International Review, 9(4), 311-319.

Richard, P. J., Devinney, T. M., Yip, G. S., & Johnson, G. (2009). Measuring organizational performance: Towards methodological best practice. Journal of management.

Rouf, M. (2011). The relationship between corporate governance and value of the firm in developing countries: Evidence from Bangladesh. The International Journal of Applied Economics and Finance, 5, 237-244.

Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. Journal of Finance, 52(1997), 737-783.