การสร้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ในพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

Main Article Content

สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การสร้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ในพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างคำจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดที่ครอบคลุมเรื่องการสร้างคำและสำนวนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ระบบหน่วยคำ ระบบเสียง และความหมาย ข้อมูลที่ใช้ศึกษาคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์ที่พบในพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1 - เล่ม 3 ผลการวิจัยพบการสร้างคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์จำนวน 156 คำ มีการสร้างคำตามระบบหน่วยคำมากที่สุด จำนวน  85 คำ รองลงมาคือการสร้างคำโดยความหมายจำนวน 70 คำและวิธีที่น้อยที่สุดคือการสร้างคำโดยระบบเสียง จำนวน 1 คำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

References

จินดารัตน์ บุญพันธ์. (2547). ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในสำนวนไทย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ต่อศักดิ์ เกษมสุข. (2551). สำนวนไทยนอกรูปแบบ: การวิเคราะห์ความเป็นมาและความหมาย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.

นิจพงศ์ ศรีวรรณ. (2527). ลักษณะภาษาไทย. เพชรบุรี: วิทยาลัยครูเพชรบุรี

รัชนี ศิริไสยาสน์. (2551). การศึกษาการสร้างคำและความหมายของคำแสลง. สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาภาษาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2552). พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2553). พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:ธนาเพรส.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร:ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต.

วชิรา ชุณหศรี. (2546). การศึกษาสำนวนที่ใช้ในวงการบันเทิงจากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วรารัชต์ วัสสานนท์. (2544). การศึกษารูปภาษาที่ใช้เป็นสำนวนไทยในปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร.