รูปแบบสถาปัตยกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยของข้าราชการ กรณีศึกษากรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์
พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์
ศรัณยา สุจริตกุล

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อหารูปแบบสไตล์สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมสำหรับใช้กับที่พักอาศัยของหน่วยงานราชการ เพื่อวิเคราะห์ความชื่นชอบรูปแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบต่าง ๆ ของข้าราชการกรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  และหาข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบที่พักอาศัยของหน่วยงานราชการในปัจจุบัน การศึกษานี้อาศัยแนวคิดว่า ผู้พักอาศัยในที่พักของทางราชการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จะมีความชื่นชอบรูปแบบสไตล์สถาปัตยกรรมที่มีหลากหลายต่างกัน ผู้พักอาศัยสามารถพิจารณาจากทั้งสภาพรูปแบบภายนอกของอาคาร และสภาพรูปแบบภายในของอาคาร วิธีการศึกษาเป็นขั้นตอนจากการ คัดกรองรูปแบบสไตล์สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้รูปแบบสไตล์สถาปัตยกรรม 4 รูปแบบ สร้างรูปแบบสไตล์สถาปัตยกรรมทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบไทย  รูปแบบยุโรป  รูปแบบโมเดิร์น และรูปแบบธรรมชาติ ประกอบแบบสอบถามความชื่นชอบรูปแบบสไตล์สถาปัตยกรรมของผู้พักอาศัยในบ้านพักของกรมชลประทานปากเกร็ด จำนวน 100 คน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ ชื่นชอบรูปแบบสไตล์สถาปัตยกรรมรูปแบบโมเดิร์น มากที่สุด รองลงมามีความชื่นชอบรูปแบบธรรมชาติ รูปแบบสไตล์สถาปัตยกรรมสำหรับอาคารภายนอก ผู้พักอาศัยมีความชื่นชอบรูปแบบสไตล์สถาปัตยกรรมรูปแบบโมเดิร์นมากที่สุด  รองลงมามีความชื่นชอบรูปแบบยุโรป และรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารภายใน พบว่าผู้พักอาศัยมีความชื่นชอบรูปแบบโมเดิร์นมากที่สุด รองลงมามีความชื่นชอบรูปแบบยุโรป สำหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่พักอาศัยของหน่วยงานราชการ ควรเลือกทำเลที่พักอาศัยที่อยู่ห่างไกลชุมชนมีความสงบ แต่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และควรเลือกทำเลที่ตั้งอาคารที่พักอาศัยแบบมีความ ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

ศรัณยา สุจริตกุล, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

References

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. (2559). โครงการศึกษาปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม(Landscape) พื้นที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี: กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด. (2563). ค้นหาสไตล์บ้านในฝันกับแบบบ้านสวย 6 สไตล์ ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างลงตัว. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.Scgbuildingmaterials.com/th/ideas/house-style/6-styles-of-dream-house. (วันที่ค้นข้อมูล: 28 กุมภาพันธ์ 2563).

ประทุม แยมสูงเนิน. (2558). ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยประเภทอาคารที่พัก อาศัยส่วนกลาง ข้าราชการกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม.

พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์ และพิรานันท์ ยิ้มแฟน. (2563, กรกฎาคม-ธันวาคม). รูปแบบสถาปัตยกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยของ เจ้าหน้าที่รัฐ กรณีศึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, 12(2), 420-433.

สมาคมสถาปนิกสยาม และวิมลสิทธิ์ หรยางกูร. (2536). พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงาน สถาปัตยกรรม : อดีต ปัจจุบันและอนาคต. กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์.

หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน. (2561). ปีที่พิมพ์ 2561 ฉบับที่ 2533, ประจำวันที่ 26 ตุลาคม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://koratdaily.com/blog.php?id=8467. (วันที่ค้นข้อมูล: 18 กรกฎาคม 2561).

Jencks, Charles. (2011). The story of post-modernism : five decades of the ironic and critical in Architecture. West Sussex: John Wiley & Son Ltd.

Jencks, Charles and Kropf, Karl. (2006). Theories and manifestoes of contemporary architecture; Chichester. Wiley-Academy.

Likert, R. (1932). A technique for the Measurement of Attitudes. New York: New York University.

Tafuri, Manfredo. (1986.) Modern architecture. New York: Electa/Rizzoli.