แนวทางการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Main Article Content

ธีรศิลป์ กันธา
อังคณา ตาเสนา

บทคัดย่อ

            จากกระแสในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ จึงทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่ ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้เข้าสู่ระบบของเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกร ในการทำการเกษตรอินทรีย์และนำเสนอแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวิธีวิจัยดังนี้ ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 18 ราย ประกอบไปด้วย สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่ 15 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ราย แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคราะห์เชิงปริมาณได้แก่ ค่าความถี่ ความร้อยละ และวิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ


            ผลการวิจัยพบว่าสภาพทั่วไปของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่ นั้นส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรและปลูกข้าวเป็นหลัก ซึ่งในการทำการเกษตรนั้นสมาชิกกลุ่มมีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำการเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ประกอบกับได้ผ่านการอบรมในเรื่องของการเกษตรอินทรีย์ จึงทำให้มีความรู้ในเรื่องของการผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ สำหรับปัญหาในการทำเกษตรอินทรีย์พบว่า มีปัญหาขาดสถานที่จัดจำหน่ายผลผลิตเกษตร ส่วนความต้องการนั้นต้องการความรู้ในเรื่องของเทคนิคการปลูกพืชและเทคโนโลยีในการแปรรูปสินค้าเกษตร สำหรับแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์นั้นพบว่า ในทางตรงนั้นควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมให้กับเกษตรกร และมีการสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการจัดหาสถานที่จัดจำหน่ายผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนจัดหาแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ ส่วนในทางอ้อมนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ควรมีการบูรณาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ     ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ. (2560, มกราคม-มิถุนายน). คุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12(1), 59-90.

คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ. (2563). แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2560-2565. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.ldd.go.th/Web_PGS/data/standart/plan.pdf. (วันที่ค้นข้อมูล: 6 กุมภาพันธ์ 2564).

พรพิมล สระทองปัง, พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, คนึงรัตน์ คำมณี และจิรัฐินาฏ ถังเงิน. (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม). พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดนัดสุขใจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20(2), 185-191.

พระประพันธ์ พลวุฑโฒ และสมคิด พุ่มทุเรียน. (2563, มกราคม-เมษายน). การพัฒนาเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรในเขตปฏิรูปที่ดินทุ่งคอกวัว ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารวิจัยวิชาการ, 3(1), 57-68.

พิมพ์ชนก สังข์แก้ว, เบญจวรรณ จันทร์แก้ว และวีร์ พวงเพิกศึก. (2563, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาชุมชนต้นแบบข้าวอินทรีย์ กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 7(1), 1-14.

ภูวนิดา คุนผลิน, วิไลวัจน์ กฤษณะภูติ, นุชธิดา โยลัย และพิชัย ระเวงวัน. (2562, มกราคม-มีนาคม). แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเกษตรกรสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การปลูกผักปลอดสาร. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, 6(1), 344-356.

สคราญนิตย์ เล็กสุทธิ์ และพงค์ศิริ ปิตุรัตน์เจริญกุล. (2563, กันยายน-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการตลาดเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดลำพูน. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, 14(2), 77-87.

สวรรค์ มณีโชติ และดุสิต อธินุวัฒน์. (2562, พฤศจิกายน-ธันวาคม). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเกษตรอินทรีย์ในชุมชนเกษตรรายย่อย จังหวัดนครสวรรค์. Thai Journal of Science and Technology, Thammasat University, 8(6), 596-608.

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร. (ม.ป.ป.). เกษตรอินทรีย์ คืออะไร และทำไมต้องเกษตรอินทรีย์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.arda.or.th/knowledge_detail.php?id=17. (วันที่ค้นข้อมูล: 13 พฤษภาคม 2565).

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2562). รายงานประจำปี 2562. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/2563/fianlAnnualOAE62OK.pdf. (วันที่ค้นข้อมูล: 6 กุมภาพันธ์ 2564).