การพัฒนาท้องถิ่นด้านประเพณีทางพระพุทธศาสนาของวัดหลวงพ่อสด ธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

Main Article Content

ชิเนนนท์ พวงพันธ์
คมกฤษ จิตแก้ว

บทคัดย่อ

            การพัฒนาท้องถิ่นด้านประเพณีทางพระพุทธศาสนาของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้แก่ เทศน์มหาชาติ และพิธีกวนข้าวทิพย์ เป็นแนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา และการตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีทางพระพุทธศาสนาของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามตลอดจนผู้มีใจบุญและศรัทธาในพระพุทธศาสนา


            บทความนี้นำเสนอแนวทางการการพัฒนางานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการจัดงานประเพณี เทศมหาชาติ และ พิธีกวนข้าวทิพย์ ก่อเกิดการอนุรักษ์ รักษาดูแล ที่สะท้อนมิติความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน และนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องประเพณีทางพระพุทธศาสนาและภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

เกศรา สว่างวงศ์. (2557). จากห้องเรียนสู่งานวิจัยที่เป็นรูปธรรม: การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ทำนองแมงปู้ ชมดวง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, 3(1), 3-4.

ชิตาวีร์ สุขคร. (2562). การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย. วารสารการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 1(2), 3.

พระสนั่น เจริญยิ่ง. (2565). รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาของวัดไร่ขิง. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.

พระสุนทนกิจโกศล, พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร และแม่ชีกฤษณา รักษาโฉม. (2560). ศึกษาวิเคราะห์วิธีการกวนข้าวทิพย์ของพุทธศาสนิกชนใน สังคมไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 6(2), 550-551.

ภัทร์สุภา ลีลานภาพรรณ์. (2551). การท่องเที่ยวเชิงพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีแหล่งวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย.

สุริยา คลังฤทธิ, ยโสธารา ศิริภาประภากร และสำเริง อินทยุง. (2566). พระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมและประเพณีชุมชน จังหวัดสุรินทร์. วารสารราชภัฏสุรินทร์วิชาการ, 1(2), 76-83.

สำเริง อินทยุง, ยโสธารา ศิริภาประภากร และสุริยา คลังฤทธิ. (2562). แซนพนมพิธีกรรมบูชาภูเขาของกลุ่มชาวไทยเขมร บ้านตะโก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์. ใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยและศิลปวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 (น. 374-378). มหาสารคาม.

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2557). คู่มือการพัฒนาและประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย. (2566). ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: Ghttp://www.pangpouy.go.th/site/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=78. (วันที่ค้นข้อมูล: 24 ธันวาคม 2566).

https://rbr.mcu.ac.th. (2566). ภาพบรรยากาศงานเทศน์มหาชาติ เรื่อง พระเวสสันดรชาดก วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://rbr.mcu.ac.th/?p=7690. (วันที่ค้นข้อมูล: 24 ธันวาคม 2566).

https://rbr.mcu.ac.th. (2566). ภาพพิธีกรรมกวนข้าวทิพย์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://rbr.mcu.ac.th/?p=5680. (วันที่ค้นข้อมูล: 24 ธันวาคม 2566).

ผู้ให้สัมภาษณ์

พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตฺธมฺโม. (2566, 24 ธันวาคม). สัมภาษณ์.

สุพิชญา เชื้อสุวรรณ. (2566, 24 ธันวาคม). สัมภาษณ์.