Current Issue

Vol. 10 No. 1 (2024): January-April, 2024
					View Vol. 10 No. 1 (2024): January-April, 2024
Published: 2024-04-27

Research Articles

View All Issues

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว เป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย อีกทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปในการจัดทำวารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยมีกำหนดตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม)

ISSN: 2586-8462 (print)
ISSN: 2697-4487 (online)