การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริต การศึกษาเชิงประจักษ์ของประเทศไทย

  • ธีรพล กาญจนากาศ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข
Keywords: Integrity Pact, IndependentObserver, Anti-Corruption Organizations(Thailand)

Abstract

The participation of the people in anti-corruption. It is important for the country to flourish. This will result in good budgeting. Thailand has significantly improved its participation in the public sector over the past four years, and is set out in the Public Procurement and Government Procurement Act, 2560. The public participation in the procurement of various agencies. The public sector is also required to be appointed as a member of the Board of Governors. Have a Integrity Pact and have Independent Observer. Observing the government projects, it appears that the government procurement is more transparent. Project 2015-2018 includes 38 projects. And there are observers of Independent Observer in the project. The budget was 71,127 million baht, lower than the budget of 32.85%. Therefore, the participation of the public sector has contributed to the fight against corrupt corruption. The government should encourage people to participate in the procurement process. And expanding the opportunities for public participation in the fight against corruption. Specify clear formats and arrangements for coordination between independent organizations and the public sector, such as the Office of the National Anti-Corruption, Office of the Auditor General, or Independent Observer Faster and efficient.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฎกระทรวงการคลัง. (2560). กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560.

กฎกระทรวงการคลัง. (2560). กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560.

กฎกระทรวงการคลัง. (2560). กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560.

กฎกระทรวงการคลัง. (2560). กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีจำเพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560.

กฎกระทรวงการคลัง. (2560). กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีจำเพาะเจาะจง พ.ศ. 2560.

กฎกระทรวงการคลัง. (2560). กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560.

กฎกระทรวงการคลัง. (2560). กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.

กฎกระทรวงการคลัง. (2560). กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีจำเพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

กรมบัญชีกลาง. (2561). คู่มือการดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Guideline) ค้นเมื่อ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 www.egd.go.th.

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ. (2557). แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่ 127/2557 ลงวันที่15ธันวาคม พ.ศ. 2557.

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ. (2558). การแต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558.

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ. (2561). แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่ 3/2561 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561.

ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต. (2561) มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย). (2561). เอกสารประกอบการประชุมExecutive IO ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 17 กันยายน 2561.
Published
2018-12-26
Section
Research Articles