ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับสโมสรฟุตบอล สมุทรปราการ เอฟซี

  • Raththa Tonghaomruewis Suan Sunandha Rajabhat University
  • Surachet Suchaiya Suan Sunandha Rajabhat University
  • Archavit Choengklinchan Suan Sunandha Rajabhat University
  • Anuchit Kulwanich Suan Sunandha Rajabhat University
Keywords: Marketing mix, purchasing decision, Samutprakarn FC football club

Abstract

              The objectives of this research was study the marketing mix level and the decision to buy souvenirs of Samutprakarn FC football club fans. The sample size by using the Taro Yamane at 95% confidence level is 400 people. By using the systematic random sampling method, randomly assigned to 1 person except 4 people until the sample is 400 people. The research results as follows: the marketing mix affecting the purchase of souvenirs of the fan club found that the overall picture was at a high level (mean 4.28) and when considered individually, it was found that the highest average value was the product (mean 4.53), place (mean 4.42) and the lowest mean is personnel (mean 4.03).

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิตติคุณ บุญเกตุ. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์. สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์.

ธนิน ไตรรักษ์. (2554). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แมนยู ช็อป ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2552). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร.

สุกัญญา เรียงเครือ. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

Thai Premier League. (2557). ข้อมูลสถิติประจำฤดูกาล. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557, จาก http://www.thaipremierleague.co.th
Published
2019-03-11
Section
Research Articles