กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

1) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์  ลาศุขะ

3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิทธิ์  บุตรอินทร์              

4) ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน  มะลูลีม

5) รองศาสตราจารย์ ดร.บุณย์  นิลเกษ

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะมาศ  ใจไฝ่             

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.สุทธิกานต์  สิทธิกุล   

กองบรรณาธิการภายใน

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุตม์  บุญศรีตัน       

2) รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสาข์  ไชยโย      

3) อาจารย์ ดร.อำนวยพร  กิจพรมมา             

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา  รัตนพิทักษ์  

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุประภา  สมนักพงษ์

กองบรรณาธิการภายนอก

1) ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2) ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  แสนบุราณ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  มหณรงค์ชัย  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4) รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ  ปัญญาภา       คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5) รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

6) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  สะสอง        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา  เทพภาพ  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรลดา  ไชยะ          วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฝ่ายจัดการวารสารและติดต่อประสานงาน

นางสาวณัฐกานต์ สนิทอินทร์                      งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์                                                                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่