ที่ปรึกษา 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

 

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก 

หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา

 

ศ.เกียรติคุณ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์

 

ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม

 

รศ.ดร.บุณย์ นิลเกษ

 

บรรณาธิการ 

ผศ.ดร. สยาม ราชวัตร                         

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการภายใน 

รศ.ดร.ปรุตม์   บุญศรีตัน                              

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.แสวง แสนบุตร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ปอ บุญพรประเสริฐ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร.อำนวยพร กิจพรมมา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr. Nahum Carl Brown

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการภายนอก 

ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สุมาลี มหณรงค์ชัย                            

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก                          

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง                                 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง                            

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา                                

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง                               

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน                         

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.อำนาจ ยอดทอง                               

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ                               

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ                                

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อ.ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์                               

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายศิลป์ ออกแบบ และจัดรูปเล่ม 

ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายจารุเดช เขตเจริญ

งานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฝ่ายจัดการวารสารและติดต่อประสานงาน 

ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวภรภัทร  แก้วใจ๋

เจ้าหน้าที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่