การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
  • ข้าพเจ้าได้ศึกษารูปแบบของวารสารปณิธานในหัวข้อ “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน” และจัดเตรียมต้นฉบับบทความตามรูปแบบวารสารปณิธาน เพื่อให้บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ในมาตรฐานเดียวกัน
  • ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นบทความที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขต (aim and scope) ของวารสารปณิธาน
  • ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าความยาวของบทความของข้าพเจ้า รวมเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมและอื่นๆ มีความยาวประมาณไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4
  • ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมบทความ ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word Document (.doc / .docx ) แบบหน้าเดียว (Single-Spacing) ด้วย Font TH Sarabun PSK ขนาด 16 Point จัดหน้ากระดาษกระจายแบบไทย
  • ข้าพเจ้าใช้การอ้างอิงในเนื้อหาตามระบบนามปี และบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงตามระบบ APA Style (American Psychology Association) รูปแบบล่าสุดอย่างเคร่งครัด

คำแนะนำผู้แต่ง

วารสารปณิธาน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้รูปแบบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมเป็นแบบ APA7th Edition (American Psychological Association)

ผู้เขียนต้องจัดทำรูปแบบบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบบทความและรูปแบบการอ้างอิงของวารสารปณิธานก่อนส่งบทความ  โปรดศึกษารายละเอียดการตีพิมพ์ รูปแบบบทความ และรูปแบบการอ้างอิงในช่องเมนู "คำแนะนำสำหรับผู้เขียน" (Author Guideline) ที่เมนูวารสารปณิธาน  ดาวน์โหลด

โดยผู้แต่งส่งบทความต้นฉบับ (Manuscript) เข้ามาที่ "Submission" พร้อมด้วย "แบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารปณิธาน"  ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "การส่งบทความ"

 

จริยธรรมสำหรับผู้เขียนบทความ

1.ผู้เขียนบทความต้องมีความรับผิดชอบและรับรองว่าบทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารปณิธาน จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น

2.ผู้เขียนบทความต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปณิธานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารปณิธาน

3.ผู้เขียนต้องปรับแก้บทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสารในหัวข้อคำแนะนำสำหรับผู้เขียน” โดยเฉพาะหัวข้อ รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ เพื่อให้บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ในมาตรฐานเดียวกัน

4.ผู้เขียนต้องคำนึงถึงจริยธรรมในการวิจัย ด้วยการไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ซึ่งวารสารปณิธานได้กำหนดความซ้ำซ้อนของผลงานผ่านโปรแกรม CopyCatch จากเวป Thaijo ในระดับไม่เกิน 25 % ถ้าหากเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ทางวารสารปณิธานสามารถปฏิเสธการตีพิมพ์บทความนั้นได้

5. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฎในบทความต้องเป็นผู้มีส่วนในการจัดทำบทความหรือมีส่วนในการดำเนินการวิจัย บุคคลซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำบทความ จะไม่อนุญาตให้ใส่ชื่อในบทความเด็ดขาด หากมีการตรวจสอบพบว่า มีบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำบทความปรากฏอยู่ กองบรรณาธิการจะถอนบทความนั้นทันที

6. ผู้เขียนต้องมีความรับผิดชอบในการอ้างอิง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ภาพหรือตาราง หากมีการนำมาใช้ในบทความของตนต้องระบุ “ที่มา” เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และจะดำเนินการถอนบทความออกจากการเผยแพร่ของวารสารทันที

7. ผู้เขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทั้งในแง่รูปแบบและเนื้อหา, ไม่ควรนำเอกสารอื่นใดที่ไม่ได้ศึกษามาอ้างอิงหรือใส่ไว้ในบรรณานุกรม ควรอ้างอิงเอกสารเท่าที่จำเป็นเเละเหมาะสม รวมทั้งต้องอ้างอิงตามรูปแบบการอ้างอิงที่วารสารกำหนดไว้

8. ผู้เขียนต้องปรับแก้บทความตามผลประเมินจากผู้ประเมินบทความและกองบรรณาธิการ ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะต้องเลื่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปหรืออาจถูกถอดถอนออกจากวารสาร

9. ผู้เขียนควรระบุชื่อแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัย (ถ้ามี) และควรระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

10. ในบทความผู้เขียนต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลเท็จหรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมถึงการตกแต่งหรือเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป

11. ผู้เขียนไม่ควรอ้างอิงเอกสารที่ถูกถอดถอนออกไปแล้ว เว้นแต่ข้อความที่ต้องการสนับสนุนนั้นเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถอดถอน และต้องระบุไว้ในเอกสารอ้างอิงด้วยว่า เป็นเอกสารที่ได้ถูกถอดถอนออกไปแล้ว

12. ผู้เขียนไม่สามารถนำบทความที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารปณิธานแล้วนำไปแก้ไข ดัดแปลง หรือแปลเป็นภาษาอื่นๆ เพื่อนำไปเสนอการตีพิมพ์ในวารสารอื่นหรือนำเสนอบทความในรูปแบบต่างๆ

13. ทัศนะและความคิดเห็นในบทความวารสารปณิธาน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารปณิธาน

 

 

นโยบายส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.