เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
  • ข้าพเจ้าได้ศึกษารูปแบบของวารสารปณิธานในหัวข้อ “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน” และจัดเตรียมต้นฉบับบทความตามรูปแบบวารสารปณิธาน เพื่อให้บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ในมาตรฐานเดียวกัน
  • ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นบทความที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขต (aim and scope) ของวารสารปณิธาน
  • ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าความยาวของบทความของข้าพเจ้า รวมเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมและอื่นๆ มีความยาวประมาณไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4
  • ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมบทความ ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word Document (.doc / .docx ) แบบหน้าเดียว (Single-Spacing) ด้วย Font TH Sarabun PSK ขนาด 16 Point จัดหน้ากระดาษกระจายแบบไทย
  • ข้าพเจ้าใช้การอ้างอิงในเนื้อหาตามระบบนามปี และบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงตามระบบ APA Style (American Psychology Association) อย่างเคร่งครัด

วารสารปณิธาน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้รูปแบบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมเป็นแบบ APA (American Psychological Association)

ผู้เขียนต้องจัดทำรูปแบบบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบบทความและรูปแบบการอ้างอิงของวารสารปณิธานก่อนส่งบทความ  โปรดศึกษารายละเอียดการตีพิมพ์ รูปแบบบทความ และรูปแบบการอ้างอิงในช่องเมนู "คำแนะนำสำหรับผู้เขียน" (Author Guideline) ที่เมนูวารสารปณิธาน  ดาวน์โหลด

 

จริยธรรมสำหรับผู้เขียนบทความ

1.ผู้เขียนบทความต้องมีความรับผิดชอบและรับรองว่าบทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารปณิธาน จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น

2.ผู้เขียนบทความต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปณิธานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารปณิธาน

3.ผู้เขียนต้องปรับแก้บทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสารในหัวข้อคำแนะนำสำหรับผู้เขียน” โดยเฉพาะหัวข้อ รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ เพื่อให้บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ในมาตรฐานเดียวกัน

4.ผู้เขียนต้องคำนึงถึงจริยธรรมในการวิจัย ด้วยการไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ซึ่งวารสารปณิธานได้กำหนดความซ้ำซ้อนของผลงานผ่านโปรแกรม CopyCatch จากเวป Thaijo ในระดับไม่เกิน 25 % ถ้าหากเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ทางวารสารปณิธานสามารถปฏิเสธการตีพิมพ์บทความนั้นได้

5. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฎในบทความต้องเป็นผู้มีส่วนในการจัดทำบทความหรือมีส่วนในการดำเนินการวิจัย บุคคลซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำบทความ จะไม่อนุญาตให้ใส่ชื่อในบทความเด็ดขาด หากมีการตรวจสอบพบว่า มีบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำบทความปรากฏอยู่ กองบรรณาธิการจะถอนบทความนั้นทันที

6. ผู้เขียนต้องมีความรับผิดชอบในการอ้างอิง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ภาพหรือตาราง หากมีการนำมาใช้ในบทความของตนต้องระบุ “ที่มา” เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และจะดำเนินการถอนบทความออกจากการเผยแพร่ของวารสารทันที

7. ผู้เขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทั้งในแง่รูปแบบและเนื้อหา, ไม่ควรนำเอกสารอื่นใดที่ไม่ได้ศึกษามาอ้างอิงหรือใส่ไว้ในบรรณานุกรม ควรอ้างอิงเอกสารเท่าที่จำเป็นเเละเหมาะสม รวมทั้งต้องอ้างอิงตามรูปแบบการอ้างอิงที่วารสารกำหนดไว้

8. ผู้เขียนต้องปรับแก้บทความตามผลประเมินจากผู้ประเมินบทความและกองบรรณาธิการ ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะต้องเลื่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปหรืออาจถูกถอดถอนออกจากวารสาร

9. ผู้เขียนควรระบุชื่อแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัย (ถ้ามี) และควรระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

10. ในบทความผู้เขียนต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลเท็จหรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมถึงการตกแต่งหรือเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป

11. ผู้เขียนไม่ควรอ้างอิงเอกสารที่ถูกถอดถอนออกไปแล้ว เว้นแต่ข้อความที่ต้องการสนับสนุนนั้นเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถอดถอน และต้องระบุไว้ในเอกสารอ้างอิงด้วยว่า เป็นเอกสารที่ได้ถูกถอดถอนออกไปแล้ว

12. ผู้เขียนไม่สามารถนำบทความที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารปณิธานแล้วนำไปแก้ไข ดัดแปลง หรือแปลเป็นภาษาอื่นๆ เพื่อนำไปเสนอการตีพิมพ์ในวารสารอื่นหรือนำเสนอบทความในรูปแบบต่างๆ

13. ทัศนะและความคิดเห็นในบทความวารสารปณิธาน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารปณิธาน