ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

วารสารปณิธาน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมเป็นแบบ APA (American Psychological Association)

ชื่อเรื่อง (Title) ทุกบทความต้องระบุชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเป็นชื่อเรื่องภาษาไทยให้เขียนบรรทัดแรกด้วยภาษาไทยและบรรทัดที่ 2 ด้วยภาษาอังกฤษ  บทคัดย่อ (Abstract) ทุกบทความต้องระบุบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเป็นบทความภาษาไทย ให้ขึ้นต้นด้วยบทคัดย่อภาษาไทย และตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ