ประกาศ เรื่องการถอนบทความออกจากวารสารปณิธาน

26-06-2021

กองบรรณาธิการวารสารปณิธานได้มีมติถอนบทความภาษาอังกฤษเรื่อง “Buddhist Economics as a Human Development’s Paradigm”  (พุทธเศรษฐศาสตร์ กระบวนทัศน์ในการพัฒนามนุษย์)  ออกจากวารสารปณิธาน ปีที่ 14  ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2561) เนื่องจากมีการร้องเรียนเรื่องการอ้างอิงข้อมูลในบทความไม่ถูกต้องและไม่ได้อ้างอิงที่มาจากต้นฉบับจริงจำนวนหลายแห่ง กองบรรณาธิการตรวจสอบแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าบทความดังกล่าวได้ถูกถอนจากวารสารปณิธานแล้ว  ห้ามอ้างอิงข้อมูลใดๆ ในบทความนี้