เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

02-02-2023

ปณิธาน: วารสารวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา [TCI Tier 2]
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับบทความในประเด็น

"The Relevance of Philosophy in Present-day"

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารปณิธาน ปีที่ 19 ใน ประเด็นย่อยดังต่อไปนี้:
๏ ความเกี่ยวเนื่องของปรัชญากับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
๏ บทบาทหน้าที่ของปรัชญาในสภาวะสังคมปัจจุบัน
๏ ปรัชญาและการแสวงหาความรู้ในปัจจุบัน
๏ ปรัชญาเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน
๏ ปัญหาปรัชญาศาสนาในโลกปัจจุบัน และอื่นๆ ฯลฯ

สนใจเสนอบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/panidhana หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ พร้อมส่ง "แบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารปณิธาน" โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "การส่งบทความ" หรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง inbox ใน facebookpage ที่ https://www.facebook.com/Panidhana.PJPR.Thaijo ได้ตลอดเวลา