บทวิจารณ์หนังสือ มิติเชิงสังคมของความรู้: ญาณวิทยาเชิงสังคม

ผู้แต่ง

  • อธิป ดวงทิพย์ -

References

ศิรประภา ชวะนะญาณ. (2564). มิติเชิงสังคมของความรู้: ญาณวิทยาเชิงสังคม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-12-2023

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ