ความต้องการและแนวทางพัฒนาบทบาทผู้สูงอายุในการพัฒนาสังคมชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

  • พาณิชย์ คำมุงคุณ สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • พรกมล ระหาญนอก สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Keywords: ผู้สูงอายุ, บทบาท, การพัฒนาสังคม, the elderly, role, social development

Abstract

         This research aims to 1) study the state and problems of the elderly. In social development Thungyai House 2) To find ways to develop the role of the elderly Collect data from The elderly living in Thungyai community. The target groups used in the interview were 40 elderly people, 20 elderly The role of the elderly in community development. Research results can be summarized as follows.

         The needs of the elderly are 3 aspects: self, family and community. Found that the elderly have a basic need for their own. Both physically and mentally Whether it is food, relaxation, exercise, income and participation in activities of families and communities. Guidelines for the development of the role of the elderly in the development of the Ban Thungyai community on their own. 1) Food should be consumed with nutrients. 2) Exercise Focus on exercise for health or recreation for relax Should exercise lightly on a regular basis and regularly. 3) income. Families should pay attention to expenses. Whether there is enough or not 4) mental aspect should encourage the elderly to play a role in religious activities.

 

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุ ในการพัฒนาสังคม ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 2) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาบทบาทและความต้องการผู้สูงอายุ ในการพัฒนาสังคม ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุที่เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมของชุมชนและเป็นภูมิปัญญาของชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์จำนวน 40 คน เป็นผู้สูงอายุจำนวน 20 คน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 20 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ ความต้องการของผู้สูงอายุมี 3 ด้าน คือ ด้านตนเอง ด้านครอบครัว และด้านชุมชน พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการพื้นฐานทางด้านตนเองเป็นหลัก ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร การพักผ่อน การออกกำลังกาย รายได้ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัวและชุมชน แนวทางพัฒนาบทบาทผู้สูงอายุในการพัฒนาสังคมชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ด้านตนเอง 1) ด้านอาหาร ควรบริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน  2) ด้านการออกกำลังกาย เน้นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือนันทนาการ เพื่อผ่อนคลาย ควรออกกำลังกายเบาๆ เป็นประจำและสม่ำเสมอ 3) ด้านรายได้ ครอบครัวควรเอาใจใส่ในเรื่องค่าใช้จ่าย ว่ามีเพียงพอหรือไม่ 4) ด้านจิตใจ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในกิจกรรมทางศาสนา

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-07
Section
Thesis article