ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Reviews) ประจำฉบับที่ 48

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา               มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ฐิรชญา ชัยเกษม              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ลัดดา ศิลาน้อย                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

ผศ.ดร.อารีรัตน์ ปานศุภวัชร          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.จิรกิตต์ภณ พิรัยสุวัฒน์           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์              มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.วาสนา ดิษฐพรม              มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.กฤษฎิชัย ชลพัชร์สิทธิกุล       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Published: 2019-08-07