การศึกษานามวลีแปลง ความ- ในเฟซบุ๊กแฟนเพจใต้เตียงดารา

  • นารีนาถ สำลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Keywords: นามวลีแปลง, เฟซบุ๊ก, ใต้เตียงดารา, nominalizations, facebook, under stars'beds

Abstract

         The purpose of this research is to study khwaam- nominalizers in Facebook Fanpage Under Stars’ Beds in terms of structure and meaning. The study shows there are 8 structures of nominalizes structure [khwaam + Adverb] that have been found the most at 38.70 percent. Structure of nominalizes [khwaam + Verb] is on second place at 27.36 percent. Structure of nominalizes [khwaam + Noun] found 26.40 percent. Structure of nominalizes [khwaam + Noun + Verb] found 2.83 percent. Structure of nominalizes [khwaam + Noun + Adverb] found 1.89 percent. Last but not least is structure of nominalizes constructions [khwaam + Noun + Verb + Noun], [khwaam + English] and [khwaam + Number]  found each, 0.94 percent.

         For meaning, there are two kinds of communications abstractness shows in structure of nominalizes [khwaam + Verb], [khwaam + Verb], [khwaam + Noun], [khwaam + English] and [khwaam + Number]. Concrete object found in structure of nominalizes [khwaam + Noun], [khwaam + Noun + Verb], [khwaam + Noun + Adverb] and [khwaam + Noun + Verb + Noun]

 

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานามวลีแปลง ความ- ในเฟซบุ๊กแฟนเพจใต้เตียงดาราด้านโครงสร้างและด้านความหมาย ผลการศึกษาพบว่า ด้านโครงสร้าง รูปศัพท์ที่ปรากฏร่วมกับตัวบ่งชี้นามวลีแปลงพบ 8 โครงสร้าง คือ โครงสร้างนามวลีแปลง [ความ + วิเศษณ์] เป็นโครงสร้างที่พบจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.70 โครงสร้างนามวลีแปลง [ความ + กริยา] พบรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 27.36 โครงสร้างนามวลีแปลง [ความ + นาม] คิดเป็นร้อยละ 26.40 โครงสร้างนามวลีแปลง [ความ + นาม + กริยา] คิดเป็นร้อยละ 2.83 โครงสร้างนามวลีแปลง [ความ + นาม + วิเศษณ์] คิดเป็นร้อยละ 1.89 โครงสร้างที่พบน้อยที่สุดคือ โครงสร้างนามวลีแปลง [ความ + นาม + กริยา + นาม] โครงสร้างนามวลีแปลง [ความ + ภาษาอังกฤษ] และโครงสร้างนามวลีแปลง [ความ + ตัวเลข] แต่ละโครงสร้างคิดเป็นร้อยละ 0.94

          ด้านความหมายพบการสื่อความหมาย 2 ลักษณะ คือ การสื่อความหมายเชิงนามธรรมและการสื่อความหมายเชิงรูปธรรม การสื่อความหมายเชิงนามธรรมปรากฏในโครงสร้างนามวลีแปลง [ความ + วิเศษณ์], [ความ + กริยา], [ความ + นาม], [ความ + ภาษาอังกฤษ] และ [ความ + ตัวเลข] การสื่อความหมายเชิงรูปธรรม ปรากฏในโครงสร้างนามวลีแปลง [ความ + นาม], [ความ + นาม + กริยา], [ความ + นาม + วิเศษณ์] และ [ความ + นาม + กริยา + นาม]

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-06
Section
Research article