ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพ สำหรับคนวัยกลางคน

  • อรวรรณ อู่ยิ่ง คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Keywords: ส่วนประสมทางการตลาด, กระบวนการตัดสินใจซื้อ, รองเท้าเพื่อสุขภาพ, คนวัยกลางคน, marketing mixes, buying decision, healthy shoes, middle-age

Abstract

         The purposes of this study were to determine the process of decision making and marketing mix factors influenced the consumers’ decision to buying the healthy shoes for middle-aged. The questionnaires were applied for this study. Moreover, the statistics analysis, percentage, means, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and regression analysis were also used as methodologies, and tools in this research.

         The findings of this study revealed that most of the respondents were males, age between 41-50 years old, earned bachelor degree, own business and have the average monthly income approximately 30,001 baht or above. The results of the study indicated that the product quality, shop atmosphere, fitting room, and the customer care after servicing were the most important factors that the consumers concern.

         The recommendations from the study are 1) the companies or factories should use the soft materials which make consumers feel comfortable to wear. 2) the shoes should be available in multi-types of using for different activities. 3) it should have the guarantee from trustworthy organizations: long life expectancy, not deteriorate easily, suitable pricing for each type, cost range and choose proper location that supports selling merchandises for example health care center, fitness center etc.

 

บทคัดย่อ

         การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับคนวัยกลางคน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับคนวัยกลางคน วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อรองเท้า เพื่อสุขภาพสำหรับคนวัยกลางคน ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และทดสอบสมมติฐานโดยค่า t-test One-Way ANOVA และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ Regression

         ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้สูงกว่า 30,001 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า ความสวยงามของสถานที่ มีสินค้าให้ทดลองสวมใส่ ความเชื่อมั่นของสินค้า สามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้ และการบริการหลังการขาย

         ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้ประกอบการจำหน่ายรองเท้าเพื่อสุขภาพควรให้ความสำคัญกับการเลือกจำหน่ายรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับคนวัยกลางคนที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสวมใส่สบาย มีรูปแบบที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน ตราสินค้าเป็นที่รู้จัก  มีการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือว่าสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ตามที่ระบุไว้ อายุการใช้งานที่นาน ไม่เสื่อมสภาพง่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ควรกำหนดราคารองเท้าเพื่อสุขภาพให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพและสมรรถภาพในการใช้งาน มีราคาให้เลือก ควรเลือกสถานที่จำหน่ายรองเท้าให้สอดคล้องกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เช่น ตามสถานพยาบาล ศูนย์ออกกำลังกาย เป็นต้น

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-06
Section
Thesis article